ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.อ. ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี เชิญร่วมประชาพิจารณ์ TCAS ปี 62

งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญครูแนะแนว ผู้ปกครอง อาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือ TCAS ร่วมการประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย สำหรับปีการศึกษา 2562 (TCAS’62) ในวันอังคารที่ 31กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องบรรยาย BSc 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวิทยากรที่ดำเนินการประชาพิจารณ์ 3 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ คณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

โดยขอบเขตเนื้อหาของการประชาพิจารณ์ประกอบด้วย การกำหนดรอบและระยะเวลาในแต่ละรอบในระบบ TCAS’62 รูปแบบและวิธีการของแต่ละรอบ การยืนยันสิทธิ์ การสละสิทธิ์ และระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ ประเด็นอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชาพิจารณ์ สามารถแจ้งรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ที่ www.entrance.psu.ac.th

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top