ข่าวมาใหม่

อุตสาหกรรมจังหวัด 5 จชต. นำผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน “เอกลักษณ์สิ่งทอไทย เชื่อมใจผลิตภัณฑ์ใต้” ครั้งที่ 2

วันนี้ (20 ก.ค. 61) ที่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาววรรณี พุฒิแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เอกลักษณ์สิ่งทอไทย เชื่อมใจผลิตภัณฑ์ใต้” ครั้งที่ 2 โดยมีส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

นางสาววรรณี พุฒิแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และมีภารกิจในการส่งเสริมยกระดับ พร้อมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งจะสามารถพัฒนาตนเองด้วยการมุ่งเน้นการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง จนเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของตนเอง และผู้บริโภคก็จะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านรูปแบบ และสีของผลิตภัณฑ์ที่สวยงามให้ตรงใจกับผู้บริโภค คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน การนำนวัตกรรมมาใช้ การกำหนดราคาขายที่ยุติธรรมตรงใจผู้บริโภค คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน การนำนวัตกรรมมาใช้การกำหนดราคาขายที่ทำอรรถประโยชน์ใช้สอยผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงกระบวนการผลิต และเป็นมิตรแวดล้อม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะส่งผลให้การยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายคงฤทธิ์ คงปราบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กล่าวว่า ในนามผู้แทนของสำนักงานอุตสาหกรรมทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ดำเนินการจัดงาน “เอกลักษณ์สิ่งทอไทย เชื่อมใจผลิตภัณฑ์ใต้” ครั้งที่ 2 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยการทดสอบตลาด และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาสินค้าหาร้านประจำปีงบประมาณ 2561 กล่าวว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ได้จัดงาน “เอกลักษณ์สิ่งทอไทย เชื่อมใจผลิตภัณฑ์ภาคใต้” ครั้งที่ 1 ไปแล้วระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ตลาด พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้บริโภค และการกำหนดกลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิตสินค้า นำมาจัดจำหน่ายภายในงาน และผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้ถึงโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งการนำข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริโภคไปใช้ประกอบการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ต่อไป

โดยจัดให้มี 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การออกบูธจำหน่ายสินค้า จำนวน 20 บูธ สำหรับผู้ประกอบการในการนำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ มาวางจำหน่าย อาทิ เสื้อจากผ้าทอเกาะยอ เสื้อจากผ้าปาเต๊ะ กระเป๋าผ้าจากชุมชนบ้านบ่อหิน จังหวัดสตูล ฮิญาบ กระเป๋าจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผ้าทอเมืองใต้ และการสาธิตการทอผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้า กิจกรรมโปรโมชั่น เช่น การเพ้นท์เสื้อ การเล่นเกมสนุกสนานชิงรางวัลมากมาย การจัดงานในครั้งนี้ คาดหวังว่าผู้ประกอบการจะมีความมั่นใจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น สำหรับการดำเนินธุรกิจในระยะ ต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top