ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.อ.ปัตตานี รับน้องใหม่ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับน้องใหม่ผ่านกิจกรรมศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทาง
วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. โดยให้นักศึกษาใหม่เดินเท้าศึกษาสถานที่สำคัญตามเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี เพื่อเรียนรู้อัตลักษณ์การอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีนโยบายการพัฒนานักศึกษาโดยเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความสอดคล้องต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ประกอบกับในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต้องเผชิญกับปัจจัยสภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าสารสนเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงกำหนดทิศทางให้นักศึกษาให้มีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สามารถปรับตัวก้าวทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

จากความสำคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,500 คน ในโครงการศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมือง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี เป็นการให้ความรู้แบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาได้สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนให้ได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และนักศึกษาเดินเท้าศึกษาสถานที่สำคัญตามเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี โดยมีจุดหลัก ๆ คือ จุดที่ 1 วัดตานีนรสโมสร จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 1 จุดที่ 3 ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จุดที่ 4 ตลาดเทศวิวัฒน์ จุดที่ 5 มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี จุดที่ 6 มัสยิดรายอฟาฎอนี จุดที่ 7 วังจะบังติกอ และจุดที่ 8 ริมแม่น้ำปัตตานี

นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ร้านค้าที่มีธงสัญลักษณ์ร่วมกิจกรรม โดยมหาวิทยาลัยมอบคูปองเงินสดให้กับนักศึกษามูลค่า 100 บาทต่อคน รวม 1,500 คน โดยนำคูปองไปแลกซื้ออาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง และอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการแลกคูปองเป็นเงินสดให้กับร้านค้า มูลค่าเท่ากับคูปองที่ได้รับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top