ข่าวทั่วไป

สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรม “ศาสนพิธีกร” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ที่ จ.สงขลา

วันนี้ (4 ส.ค. 61) ที่โรงแรม วี.แอล. หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “ศาสนพิธีกร” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง “มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย” และตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 อุปถัมภ์ศาสนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ถูกต้อง พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกศาสนาให้มีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับมีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์ศาสนา และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์ศาสนา ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์กรอันตอบสนองต่อมาตรการดังกล่าว

สำนักจุฬาราชมนตรี จึงได้ดำเนินการโครงการอบรม “ศาสนพิธีกร” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2561 ณ สำนักจุฬาราชมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการด้านศาสนามีการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และเทคนิควิธีการในการดำเนินรายการหรือถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ทั้งความรู้ ความเข้าใจด้านศาสนา และรายละเอียดของงานที่ดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น มีวิสัยทัศน์ มีความกระชับ มีเทคนิค วิธีการ ตลอดจนรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างฉับไวในการดำเนินรายการที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ รวมทั้งมีจิตวิทยาในการนำเสนอ กับจะได้เป็นแบบอย่างของผู้ทำหน้าที่ศาสนพิธีกรอย่างมีคุณภาพต่อไป และได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ จัดอบรมในรุ่นที่ 2 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้นำศาสนาและผู้ที่สนใจในการเป็นพิธีกรทางศาสนาจากพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี อบรมระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหลายหัวข้อ ได้แก่ “ศาสนากับการเป็นศาสนพิธีกร” “ศาสนพิธีกร 4.0” โดยนายสันติ เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี การบรรยายเรื่อง “เล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์” โดยนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี และการบรรยาย “ทฤษฎีเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติ” โดยนายบุญมา ศรีหมาด นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top