ข่าวทั่วไป

จัดหางานจังหวัดสงขลา แนะนายจ้างและคนต่างด้าว ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สาระสำคัญ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ที่นายจ้างและคนต่างด้าวควรทราบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการของพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 หลายประการ

ดังนั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอแจ้งให้นายจ้างและคนต่างด้าวทราบ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยในส่วนของ “นายจ้าง” หากมีคนต่างด้าวที่รับเข้าทำงาน จะต้องมีใบอนุญาตทำงานโดยตนเป็นนายจ้างถูกต้อง ไม่ให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตและงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ แจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้างคนต่างด้าว แจ้งคนต่างด้าวออกจากงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน มิให้ยึดใบอนุญาตทำงาน หรือเอกสารสำคัญประจำตัวของคนต่างด้าวไว้

ขณะที่ ในส่วนของ “คนต่างด้าว” จะต้องมีใบอนุญาตทำงาน และไม่ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ จะทำได้ หรืองานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ที่มีระยะเวลาทำงานให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน จะทำงานนั้นได้เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และไม่เคยได้รับโทษตามมาตรา 101 เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตทำงาน หรือเป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 63 ที่นายทะเบียนอนุญาตให้ทำงานได้เป็นกรณีพิเศษ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที่ทำภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เข้าทำงาน และต้องแจ้งทุกครั้งที่เปลี่ยนนายจ้าง คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานซึ่งประสงค์จะทำงานต่อไปให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อนายทะเบียนก่อนที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นอายุ โดยให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานนั้นทำงานไปพลางก่อนจนกว่านายทะเบียนจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานต้องสามารถแสดงใบอนุญาตทำงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนายทะเบียนภายในระยะเวลาอันสมควรได้เสมอ

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7432-2418

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top