ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา เดินหน้าแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

วันนี้ (9 ส.ค. 61) ที่ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา (แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา) สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ผู้แทน กบร. อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา เป็นต้น ซึ่งเป็นการพิจารณาพิสูจน์สิทธิในที่ดินการขอออกโฉนนดที่ดินของรัฐ จำนวน 12 ราย ประกอบด้วย ในพื้นที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ 7 ราย และในพื้นที่ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา 5 ราย

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด (กบร.จังหวัด) อาทิ กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคลในเขตที่ดินของรัฐตามมาตรการที่ กบร.กำหนด ตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ หากพบว่าดำเนินการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการไปโดยผิดพลาด คลาดเคลื่อน ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิล่าช้า ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ โดยเฉพาะในกรณีที่จะต้องใช้ภาพถ่ายทางอากาศประกอบการพิสูจน์สิทธิ ให้ใช้ผลการอ่านตีความภาพถ่ายทางอากาศของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศที่ กบร. แต่งตั้ง น่าจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่จะสามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ร้องได้ระดับหนึ่ง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top