ข่าวการศึกษา

เปิดแล้ว งาน “ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “50 ปี ม.อ. สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์” และ “2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจากงานวิจัยที่สั่งสมมาตลอด 50 ปี

วันนี้ (17 ส.ค. 61) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “50 ปี ม.อ.สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์” และ “2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจากงานวิจัยที่สั่งสมมาตลอด 50 ปี โดยนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนนักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ที่สำคัญ คือ “คน” ดังนั้น ขอให้สถาบันการศึกษา มุ่งสร้างคนดี และคนเก่ง โดยเฉพาะการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ความมีคุณธรรมจริยธรรม ดังที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยประเทศชาติ พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทในหลายครั้งให้คนไทยรู้จักหน้าที่ ให้สนับสนุนคนดีในการดูแลชาติบ้านเมือง

สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น ได้ดำเนินงานมาครบรอบ 50 ปีในปีนี้ ซึ่งจากระยะเวลาก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขึ้นในภาคใต้ ได้แสดงให้เห็นว่า ม.อ. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่พึ่งของประชาชน และชุมชนในภาคใต้ และมีศักยภาพในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ภาคใต้ เป็นอย่างมาก สมตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาภาคใต้ จากแนวคิดและวิสัยทัศน์ของทผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีท่านใหม่ ที่จะนำพามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรม และสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ ประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งการที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลัง จากทุกคณะ และทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่จะร่วมผลักดันให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ

ด้าน ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า งาน ม.อ.วิชาการ เป็นการรวบรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาภาคใต้ กิจกรรมแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น การจัดงานเกษตรแห่งชาติ “เกษตรคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 10-19 สิงหาคม 2561 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ “วิทยาศาสตร์รากฐานของชีวิต ประดิษฐ์นวัตกรรมแห่งอนาคต” วันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ที่คณะวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี โดยกำหนดวันจัดงาน ดังนี้ งาน ม.อ.วิชาการ 2561 วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 งาน ม.อ.วิชาการ 2561 วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 6-7 กันยายน 2561 งาน ม.อ.วิชาการ 2561 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 งาน ม.อ.วิชาการ 2561 วิทยาเขตตรัง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และงาน ม.อ.วิชาการ 2561 วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นจากสถาบันวิจัยพลังงาน นิทรรศการผลงานวิจัยเด่นจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ นิทรรศการศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ฯลฯ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา จัดบรรยายเพื่อวางแผนการเรียนและการตัดสินใจเลือกเรียน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคของประเทศและต่างประเทศกว่า 100 สถาบันเข้าร่วมจัดคูหา และจากคณะต่าง ๆ ใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ และคณะที่จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เช่น คณะวิทยาการจัดการ จัดแข่งขันทักษะทางบัญชี คณะศิลปศาสตร์ จัดแข่งขันทางด้านภาษาต่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย สาธิตการพิจารณาคดีในศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แข่งขันหุ่นยนต์ซูโมชิงแชมป์ภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยนานาชาติ สอนและแข่งขันการทำอินโฟกราฟฟิค คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร สาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ คณะการแพทย์แผนไทย เสนอสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอการจัดละเล่นพื้นบ้านและวัคซีนใจ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการ การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ เสนอโครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัด สถาบันฮาลาล จัดกิจกรรมแนะนำการสังเกตเครื่องหมายฮาลาล การ์ตูนและละครความรู้ฮาลาล เป็นต้น

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top