ข่าวการศึกษา

ม.อ.ตรัง จัดพิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (23 ส.ค. 61) ที่ห้องเรียน L1224 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เชิดชูครู “น้อมกราบก้มพนมกร บูชาครู” พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาเขตตรัง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษาจากทุกระดับชั้น เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยในพิธีได้มีการอ่านบทกลอนที่ชนะการประกวด ในหัวข้อ “น้อมกราบก้มพนมกร บูชาครู” จากผลงานของนางสาวอวยพร โกมลตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ การมอบพานไหว้ครูให้แก่ตัวแทนครู โดยเริ่มจากสภานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา นักศึกษารุ่นปัจฉิมศิษย์ ตติยศิษย์ ทุติยศิษย์ ปฐมศิษย์ การมอบดอกไม้ให้ครูจากตัวแทนนักศึกษามุสลิมและคริสต์ เพื่อแสดงมุทิตาจิต

นอกจากนั้น รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป จำนวน 93 คน และการประกวดพานไหว้ครู ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ โดยให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีเป็นผู้ร่วมตัดสิน โดยผลปรากฏว่า ผลงานการประกวดพานไหวครู้ประเภทผลงานสร้างสรรค์ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาสถาปัตยกรรม คณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รับเงินรางวัล มูลค่า 1,000 บาท รองชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รับรางวัลมูค่า 500 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 รับรางวัลมูลค่า 300 บาท

ส่วนพานไหว้ครูประเภทสวยงาม ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ชั้นปีที่ 3 รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท รองชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 รับเงินรางวัลมูลค่า 500 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 รับเงินรางวัล มูลค่า 300 บาท

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top