ข่าวมาใหม่

“ดีป้า” ลงพื้นที่ จ.สงขลา ส่งท้ายงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติส่วนภูมิภาค “Digital Thailand Big Bang Regional 2018” ปลุกกระแสการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในท้องถิ่น ปักหมุดเมืองอัจฉริยะเพื่อเขตเศรษฐกิจข้ามชาติ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (25 ส.ค. 61) ที่หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติส่วนภูมิภาค “Digital Thailand Big Bang Regional 2018” โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ มีผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า การสื่อสาร และการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของภาคใต้ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนผ่านแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และแผนพัฒนาโครงการคมนาคมจากภาครัฐ อาทิ โครงการขนส่งมวลชนระบบราง หรือรถไฟฟ้าโมโนเรลเชื่อมใจกลางเมืองหาดใหญ่กับสนามบิน ตลอดจนแผนพัฒนาเพื่อยกระดับท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นประตูสู่ภาคใต้ของไทย จึงถือได้ว่าหาดใหญ่ มีศักยภาพในการเติบโตและการลงทุนสูง ทั้งด้านนวัตกรรมดิจิทัล และการท่องเที่ยว และได้จัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติส่วนภูมิภาค “Digital Thailand Big Bang Regional 2018” ขึ้นในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 เพื่อเปิดโลกดิจิทัลไปสู่ภูมิภาคทั่วไทย สร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa เป็นแกนกลางในการร่วมกับจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

สำหรับภาพรวมของการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดต้นแบบการพัฒนา Smart City จากจังหวัดภูเก็ตสู่พื้นที่สงขลา ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรม 3.0 สู่ 4.0 ดึงดูดการลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย (IMT-GT) รวมถึงการนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าสู่ภาคชุมชน การเกษตร อุตสาหกรรม และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ได้เข้ามาเรียนรู้โลกดิจิทัลในมุมมองที่หลากหลายพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุม การสัมมนา และการ Workshop โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน

นอกจากนี้ ยังกิจกรรมพิเศษ และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ก้าวสู่โลกดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Smart City ระบบ CCTV อัจฉริยะ เพื่อการบริหารจัดการเมืองต้นแบบ Smart City Data Platform เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานสะอาด ฯลฯ พร้อมการนำเสนอภาพรวมของการพัฒนาประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top