ข่าวการศึกษา

รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.สงขลา มอบนโยบายแก่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (27 ส.ค. 61) ที่โรงแรม หรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 800 คน

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การดำเนินงานของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธาน พร้อมพัฒนาต่อยอดโดยเฉพาะพื้นฐานการศึกษาที่ดี จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในทุกด้าน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติสืบไป พร้อมขอชื่นชมภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งนับเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนเอกชนมีความสำคัญและมีบทบาทมากในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ หรือนอกระบบ เช่น สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

จากนโยบายการนำประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมนำหน้า มีความรักและเลื่อมใสในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเสียสละ และมีจิตอาสา โดยปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับบริบท และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้การศึกษาเป็นกลไกในการสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานของประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการบูรณาการทุกระดับ พัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่ และการพัฒนาของประเทศ เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดได้ต่อไป

ด้าน นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งด้านนโยบายการพัฒนาการศึกษาจากผู้บริหาร และด้านวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอขอบคุณสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่ได้อนุเคราะห์ให้นำผลการทดสอบ O-NET มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายและแนวทางพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแสดงความคิดเห็น การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาการศึกษาเอกชนในศตวรรษที่ 21” โดย นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย จัดให้มีการบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) และการบรรยาย หัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่” โดย ดร.ประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top