ข่าวการศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2

วันนี้ (3 ก.ย. 61) ที่โรงแรม หรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “อาชีวะไทยสู่ Thailand 4.0” โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันศึกษา คณาอาจารย์ นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับคุณภาพ และพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถตอบสนองต่อผู้เรียน สังคม และประเทศชาติ ก้าวสู่เวทีสากลได้อย่างภาคภูมิใจ สู่เป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นายสมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กล่าวว่า ตามที่ สถาบันอาชีวศึกษาได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ดำเนินการเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ประเด็นสำคัญที่มีการเพิ่มเติม ได้แก่ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องมีผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานย้อนหลัง 5 ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง จึงจะมีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนั้นได้

ในการนี้ ที่ประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1-3 และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ดำเนินการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนบุคลากรตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร และบุคคลภายนอกที่สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ พร้อมสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์บุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย และการเผยแพร่ในรูปแบบสากล ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรี

ทั้งนี้ ในการนำเสนอผลงานวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งนี้ มีผู้ส่งบทความวิชาการทั้งสิ้น รวม 107 บทความ และได้จัดรูปแบบการนำเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ รูปแบบการนำเสนอแบบ Oral จำนวน 49 บทความ และรูปแบบการนำเสนอแบบ Poster จำนวน 58 บทความ

อย่างไรก็ตาม หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “อาชีวะไทยสู่ Thailand 4.0” โดย ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการบรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการนำเสนอบทความทั้ง 2 แบบ พร้อมทั้งประกาศผลรางวัล และมอบรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยยอดเยี่ยม

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top