ข่าวมาใหม่

รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดงานนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย “One Transport for All 2018 : On the Move”

วันนี้ (3 ก.ย. 61) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิด “งานนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565” ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “One Transport for All 2018 : On the Move” พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “คมนาคม 4 ปี+อนาคต ชาวใต้ได้อะไร?” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของทุกกระทรวงและทุกหน่วยงาน โดยให้ถือเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง สำหรับภารกิจด้านการคมนาคม รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับนานาประเทศ

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแปลงเป็นแผนงานโครงการ พร้อมระบุแผนปฏิบัติการและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคม ให้มีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการระบบการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการเป็นประตูการค้าหลักและเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ อำนวยความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยมีกรอบการดำเนินงานประกอบด้วย การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง (Integrated-Transport Systems) ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการขนส่ง การบริการภาคคมนาคมขนส่ง (Transport Services) ยกระดับคุณภาพให้มีมาตรฐานสากล และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและปฏิรูปองค์กร (Regulations-and-Institution) การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Technology-and-Innovation)

การจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในโครงการที่สำคัญของกระทรวงฯ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภาคใต้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกระทรวงฯ และประชาชน ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงฯ และประเทศไทย ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “คมนาคม 4 ปี+อนาคต ชาวใต้ได้อะไร?” โดยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นำเสนอในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ปี 2561 ผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการที่สำคัญของกระทรวงฯ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ตลอดจนแผนการดำเนินงานในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับภาคใต้ และการเสวนาช่วง Trans-Talk ในประเด็น “เตรียมอย่างไร? โตอย่างไร? เมื่อคมนาคมไทยเปลี่ยน” โดยนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นำเสนอในประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง เพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ และมีวิทยากรร่วมการเสวนาประกอบด้วย นายไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล ประธานสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน นายชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และนายสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งกับการค้า การท่องเที่ยว และบริการ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ความคาดหวังของภาคเอกชนกับการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง การเสนอมุมมองในฐานะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมขนส่ง ตลอดจนความคาดหวังของผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 ผลการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงฯ ในรอบ 4 ปี และแผนการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาคใต้ รวมทั้งกิจกรรมเวทีกลางช่วง Transport Quiz-&-Fun-ตอบคำถามรับรางวัล สอดแทรกการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงฯ โครงการสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และส่งเสริมความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย

ทั้งนี้ การจัดงานนิทรรศการและเสวนาการสร้างการรับรู้ฯ “One Transport for All 2018 : On the Move” ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top