ข่าวมาใหม่

ศูนย์บริการวิชาการ ม.อ. เปิด “เวทีขับเคลื่อนแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยภาคประชาชน” สร้างการมีส่วนร่วมสู่แผนชุมชน ตรงกับความต้องการประชาชน และชุมชนอย่างแท้จริง

วันนี้ (6 ก.ย. 61) ที่โรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายบุญภพ มะเดื่อ ปลัดอาวุโส อำเภอสะเดา เป็นประธานเปิด “เวทีขับเคลื่อนแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยภาคประชาชน” โดยมี รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา นายวิเชียร กัณฐตุริต แรงงานจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัคร ชุมชน และภาคประชาชน กำหนดทิศทางการพัฒนาด้วยตนเอง

ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและประกาศให้ 4 ตำบล ในเขตอำเภอสะเดา ได้แก่ ตำบลสำนักแต้ว ตำบลสำนักขาม ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลสะเดา เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีแผนงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น การที่ชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และสามารถกำหนดแผนชุมชนเพื่อการดำเนินการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดแผนชุมชนที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและชุมชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

สำหรับโครงการนี้ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่เกิดขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายความก้าวหน้าของกิจกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มมากขึ้น เกิดความตื่นตัวของหลายภาคส่วน รวมไปถึงความร่วมมือในกระบวนการคิดที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น

ทั้งนี้ แผนชุมชนจำนวน 4 ฉบับ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะส่งมอบแผนงานให้แก่พื้นที่นั้น ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริการวิชาการจะยังคงร่วมแสดงส่งต่อแผนชุมชนทั้ง 4 ฉบับ เข้ารับการพิจารณาในระดับจังหวัด และหน่วยงานกำกับดูแลนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ต่อไป

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ภาคเช้าจัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แผนชุมชนโดยภาคประชาชน-เราทำได้” วิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่การ การอภิปรายผลจากการระดมความคิดเห็นการบูรณาการขับเคลื่อนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดย ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส่วนในภาคบ่าย จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มและระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยภาคประชาชน 4 ตำบล (ตำบลสำนักแต้ว ตำบลสำนักขาม ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลสะเดา) และการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top