ข่าวการศึกษา

ม.อ. เปิด “ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์” เป็นแหล่งรวมความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำพิธีเปิด “ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์” ที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ อาทิ นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กงสุลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ และคุณชวิตา คอมันตร์ โดยหลังจากพิธีเปิด มีการจัดปาฐกถาเรื่องชีวประวัติและงานของ ดร.ถนัด คอมันตร์ : ผู้สถาปนาอาเซียน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.สิริลักษณา คอมันตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซี่ยนศึกษา เปิดเผยว่า “ประชาคมอาเซียน” เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง ประชาชนในภูมิภาค โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการเตรียมพร้อมรองรับ “ประชาคมอาเซียน” มาเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการ และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับอาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความได้เปรียบและเหมาะสม เนื่องจากมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนกระจายอยู่ในทุกวิทยาเขต และมีความเข้มแข็งทางวิชาการที่เกี่ยวของกับอาเซียนศึกษา รวมทั้งมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในทําเลที่มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ โดยศูนยฺอาเซียนศึกษา ได้รับความเห็นชอบในการจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อเดือนกันยายน 2560

“ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์” ตั้งชื่อตามนามของพันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ ผู้ได้รับยกย่องในฐานะผู้วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีบทบาทสำคัญยิ่งในการก่อตั้ง “สมาคมอาเซียน” หรือ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2510 และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2511-2512 นายกสภามหาวิทยาลัย คนที่ 2 ดำรงตำแหน่ง 4 วาระติดต่อกัน ตั้งแต่กันยายน 2515 ถึงสิงหาคม 2522

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top