ข่าวมาใหม่

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) แห่งที่ 2 “ภูรีออร์แกนิคมาร์เก็ต” ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร

วันนี้ (18 ก.ย. 61) ที่ร้านภูรีออร์แกนิค มาร์เก็ต ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) แห่งที่ 2 “ภูรีออร์แกนิคมาร์เก็ต” ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ นายเอกศักดิ์ อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นายจรูญ ยกถาวร ประธานกรรมการบริษัท ยกถาวร จำกัด ฯลฯ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) โดยกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนได้เป็นอย่างดี เป็นการขายรับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นช่องทางการตลาด เป็นจุดเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตของเกษตรกรในการนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปไปวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีตลาดจำหน่ายผลผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชนต่อไป โดยปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งเดินหน้าเพื่อให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ขณะนี้ มีศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแล้ว จำนวน 37 จังหวัด

สำหรับการจัดตั้ง Farm Outlet เป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยใช้การตลาดเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนของกระทรวงพาณิชย์ ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสำคัญในการร่วมกันสนับสนุน และส่งเสริมในการพัฒนาวิถีเกษตรพอเพียง ขอให้การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ของจังหวัดสงขลา มีความเข้มแข็ง และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้ช่วยกันสร้างความยั่งยืนแก่พี่น้องจังหวัดสงขลาต่อไป

ด้าน นายเอกศักดิ์ อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ณ ร้านภูรีออร์แกนิคมาร์เก็ต ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกร ตลอดจนกลุ่มเกษตรกร นำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนสร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น โดยศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) จะเป็นทั้งช่องทางการตลาด เป็นจุดเชื่อมโยง และกระจายสินค้า ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และช่วยในด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชนต่อไปอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังเป็นการขับเคลื่อนศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของ “ร้านภูรีออร์แกนิคมาร์เก็ต” แห่งนี้ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน นอกจากการวางสินค้าจำหน่ายในศูนย์ฯ แล้ว ยังสามารถนำสินค้าไปออกร้านจำหน่ายในนามของศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ณ สถานที่และงานเทศกาลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นช่องทางการตลาด และเป็นการเชื่อมโยงสินค้าให้กับเกษตรกรได้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมการค้าภายใน มีโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรชุมชนให้มีการยกระดับสินค้าเข้าสู่กระบวนการเกษตรอินทรีย์ และกำลังเพิ่มช่องทางและขยายตลาดให้แก่สินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกร และเป็นทางเลือกสินค้าที่ดีต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค

สำหรับศูนย์ฯ Farm Outlet จากอดีตถึงปัจจุบัน (2552-2561) มีครอบคลุมในพื้นที่ 37 จังหวัดทั่วประเทศ มีจำนวน 63 แห่ง รวมจังหวัดสงขลา 2 แห่ง คือ ร้านทางไทย อำเภอหาดใหญ่ และร้านภูรีออร์แกนิคมาร์เก็ต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top