ข่าวการศึกษา

“บัณฑิตต้องมีทั้งความรู้วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และยึดมั่นในคุณธรรม” พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 22 ก.ย. 61

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี เป็นวันที่สอง

ในวันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมีเข้าผู้รับพระราชทานโล่เกียรติยศในฐานะอาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร  ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย

โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้ จำนวน 3,125 คน จากบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ

หลังจากนั้น ได้มีพระโอวาทความว่า ประเทศชาติยังต้องการบุคคลที่ถึงพร้อมทั้งด้านความรู้ ความคิด จิตใจ อีกเป็นจำนวนมากเพื่อมาร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคง ดังนั้นบุคคลดังกล่าวนอกจากจะต้องมีความรู้ในหลักวิชาการแล้ว ยังต้องมีความคิดไปในทางสร้างสรรค์กับมีใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมด้วย จึงจะเป็นผู้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุผลได้อย่างแท้จริง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนที่ผ่านการฝึกฝนความรู้ ความคิด จิตใจ ได้ตั้งใจพัฒนาตนเองต่อไปให้เป็นผู้ถึงพร้อมดังกล่าว

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top