ข่าวการศึกษา

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จชต. จัดประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางส่งต่อประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เหลือ

วันนี้ (25 ก.ย. 61) นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการหาแนวทางส่งต่อประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการศึกษา พร้อมด้วย นายอิชิโร มิยาซาวา ผู้เชี่ยวชาญการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์การยูเนสโก และผู้รับผิดชอบโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สถาบันอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 150 คน ร่วมกันประชุมหารือ ในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2561 ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตระหนักถึงสภาพปัจจุบันจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ได้แก่ เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน “เด็กตกหล่น” หมายถึง ประชากรวัยเรียนที่ไม่เคยเข้ารับการศึกษา และเด็กออกกลางคัน หมายถึง ประชากรวัยเรียนที่ได้เข้ารับการศึกษาแล้วออกจากระบบการศึกษา ในขณะที่ยังไม่จบหลักสูตรการศึกษา ซึ่งมีสาเหตุหลายประการด้วยกัน ประชากรกลุ่มดังกล่าว จึงเป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ถือเป็นหน้าที่สำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนหน้า) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ทุกสังกัด ทุกระดับ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันแก้ไขปัญหา จัดการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคน

ดังนั้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางส่งต่อประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เหลือ จำนวน 17,913 คน ให้ได้รับการศึกษา หรือหาแนวทางการช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน

โอกาสนี้ นายอิชิโร มิยาซาวา ผู้เชี่ยวชาญการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์การยูเนสโก ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการศึกษาแก่เด็กที่อยู่นอกโรงเรียนหรือเด็กด้อยโอกาส” โดยทางองค์การยูเนสโก ได้เห็นถึงความสำคัญของเด็กที่อยู่นอกระบบและเด็กตกหล่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอย่างมาก

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top