ข่าวมาใหม่

รมช.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดงานสัมมนา “SMEs สัญจร เสริมแกร่ง SME รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0”

วันนี้ (26 ก.ย. 61) ที่ห้องแกรนด์คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “SMEs สัญจร เสริมแกร่ง SME รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานเครือข่ายร่วมกันจัดงานขึ้นในครั้งนี้ นับว่าเป็นการจัดงานในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ที่แสดงให้เห็นถึงผลงานการปฏิรูป SMEs เพื่อขับเคลื่อนสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้ นั่นก็คือ “ประเทศไทย 4.0” การก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น เทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอย่างสิ้นเชิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยบูรณาการกระบวนการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ดังนั้น ทุกหน่วยของระบบการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ จึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน รวมทั้งสามารถใช้ทรัพยากรบางส่วนร่วมกัน ในขณะเดียวกันงานในลักษณะ Routine ซึ่งส่วนใหญ่จะทำโดยแรงงานที่มีทักษะต่ำถึงปานกลางจะค่อย ๆ ลดน้อยลง และถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาจกล่าวได้ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ งานในลักษณะ Non-Routine จะทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อรองรับงานในลักษณะดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับคุณภาพของแรงงานด้วยกระบวนการ Reskilling, Upskilling และ Multiskilling

รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย ที่จะเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มุ่งเป้าสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก โดยตั้งเป้าหมายในระยะ 20 ปีข้างหน้า ให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ย ร้อยละ 4.5 ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 10 ต่อปี มูลค่าการส่งออกขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 8 ต่อปี และผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) เติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งนับว่าเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศรายได้สูงได้ภายในปี 2579 ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

สำหรับการจัดงาน “SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0” ในระดับภูมิภาคครั้งนี้ นับว่าเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตามกรอบแนวทาง “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นนโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center : ITC 4.0) ในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้ก้าวเข้าสู่การเป็น SMEs 4.0

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปยังชุมชนท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนบ้านท่าข้าม พบปะผู้นำชุมชน สมาชิก และผู้ประกอบการ Local Economy เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน CIV ในปี 2562 มุ่งเป้าพัฒนาให้เป็นจุด Check in ศูนย์เรียนรู้ ร้านค้าชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้ ทั้งนี้ ตำบลท่าข้าม มีเนื้อที่ 34 ตารางกิโลเมตร ประชากรในพื้นที่ จำนวน 7,600 คน มี 8 หมู่บ้าน โดยชาวบ้านในพื้นที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและปลูกพืชเกษตร

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top