ข่าวการศึกษา

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จชต. ลงพื้นที่ จ.สงขลา เดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ 3 จชต. สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา”

วันนี้ (27 ก.ย. 61) นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” กิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” รุ่นที่ 3 จำนวน 240 คน ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ศปบ.จชต.) พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1 , 2 และ 3 ปัตตานี เขต 1 , 2 และข้าราชการครู พนักงานครูจากกลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มองเห็นถึงบริบททางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในพื้นชายแดนภาคใต้ จึงก่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะเป็นผู้คอยแนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งได้มีการดำเนินการในโรงเรียนขยายโอกาส ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 104 โรงเรียนแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษามีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเป้าหมายของหลักสูตร คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ๆ ละ 1 คน และครูจาก 4 กลุ่มสาระ ๆ ละ 1 คน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 9 เขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top