ข่าวการศึกษา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดอบรม “หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง” เดินหน้าประเทศไทย 4.0 ที่ จ.สงขลา

วันนี้ (30 ก.ย. 61) ที่โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ “หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง” โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี วิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน พร้อมขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือผลักดัน และสนับสนุนการจัดโครงการในด้านต่าง ๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อมของศูนย์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะใช้โอกาสนี้ในการร่วมพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาได้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง พร้อมให้ทุกคนน้อมนำแนวพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ให้สถาบันการศึกษาส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับให้แก่เยาวชน สู่การมีงานทำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมเป็นพลเมืองดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรากฐานความมั่นคงให้กับประเทศชาติได้อย่างมั่นคงต่อไป ขณะที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบแนวนโยบายการศึกษา โดยมีจุดเน้นที่ว่า “อนาคตของชาติ อยู่ที่การศึกษา” ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะนำการศึกษาสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน สร้างสังคมสันติสุข

ด้าน นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ กล่าวว่า จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม ทำให้การพัฒนาทุกมิติ ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ตามนโยบายแนวทางการดำเนินการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนไปสู่ประเทศไทย 4.0 การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งศูนย์กลางของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน คือ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้บริหาร และผู้นำในการจัดการศึกษา จำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นที่มาของโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารการจัดการศึกษาการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

สำหรับขอบข่ายเนื้อหาโครงการฯ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การศึกษากับการพัฒนาประเทศ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดำเนินการอบรมวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิรินภา โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top