ข่าวการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ Google อบรมครูจังหวัดสงขลา พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education

กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับการศึกษาไทยและเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สร้างเสริมบทบาทของผู้บริหาร และบทบาทของครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ โดยกำหนดจัดอบรมทั้งสิ้น จำนวน 7 รุ่น ซึ่งครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561 จัดพร้อมกัน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา

ในส่วนจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Google For Education” ณ ห้องประชุมโรงรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมมารถ คงแก้วด้วง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น 73 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือ วิทยากร จากบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็ดดูเทค (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครู และนักเรียน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ และกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ นับเป็นความมุ่งหวังของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ทั้งจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชน ได้มาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู สร้างแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนจริงของคุณครูทุกท่านได้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อมาสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การใช้อินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สอนมีการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top