ข่าวการศึกษา

ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปี “วศ. มศว. ม.ทักษิณ 1 ตุลาคม 2561” เป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

วันนี้ (1 ต.ค. 61) ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ 1 ตุลาคม 2561 มีคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า “งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ” ในปีนี้ เป็นงานที่มีความสำคัญต่อบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปีนี้ เป็นวาระการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปี โดยนับเริ่มต้นจากเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2511 ได้เปิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 ยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต สงขลา” และยกฐานะขึ้นมหาวิทยาลัยทักษิณ ในปี พ.ศ.2539 การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมทั้งภาคเช้า ภาคบ่าย และภาคค่ำ โดยกิจกรรมทั้งหมดมีเป้าหมายที่มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี เสริมความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและนิสิตตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง

ด้าน รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นมหาวิทยาลัยคู่ท้องถิ่นภาคใต้ที่มีประวัติและพัฒนาการมายาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อ “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งวิทยาเขตขึ้นในภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2511 ซึ่งใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา” “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้” และ “มหาวิทยาลัยทักษิณ” ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าวันที่ “1 ตุลาคม” ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยยึดเอาวันก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนดให้มีการจัดงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นประเพณีสืบต่อกันมาทุกปี ปีนี้เป็นปีที่มหาวิทยาลัยทักษิณ มีอายุครบรอบ 50 ปี แห่งความภาคภูมิใจ

การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณในปีนี้ จึงเป็นวาระที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ โดยใช้ชื่องานว่า “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ” ซึ่งมีการขยายงานทั้งในด้านกลุ่มบุคคล เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีโอกาสเข้าร่วมงานมากขึ้น ทั้งที่เป็นอาจารย์อาวุโส บุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต ศิษย์เก่า อดีตบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติทั่วไป

สำหรับในด้านกิจกรรมกำหนดให้มีกิจกรรมหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรโดยรวมเป็นหลัก และเพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัย นิสิต ศิษย์เก่าทุกรุ่น รวมทั้งผู้มีคุณูปการคุณและบุคคลทั่วไปได้รำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งหนึ่งในภาคใต้ ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อมหาวิทยาลัย อันจะก่อให้เกิดความผูกพัน และร่วมมือกันในการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมอื่นใดของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเสริมความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและนิสิตตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ซึ่งเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น

กิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีทางศาสนาพุทธ และศาลนาอิสลาม พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ การแสดงของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่แสดงถึงความเป็นมาและความภาคภูมิใจแห่ง วศ. มศว. ม.ทักษิณ การสนทนาพาทีประสบการณ์ดี ๆ จากศิษย์เก่า การแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างนิสิตวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ชิงถ้วยอธิการบดี การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมรวมบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และทีมศิษย์เก่าโพ้นทะเล พร้อมทั้งการแสดงดนตรี การร่วมรำวงเวียนครกเพื่อระดมทุนการศึกษา และการออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยชุมชน

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top