ข่าวมาใหม่

TOT จัดกิจกรรม “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ส่งเสริมชุมชนเกาะยอ จ.สงขลา นำเทคโนโลยีดิจิทัลกระจายสินค้า สร้างตลาดออนไลน์

วันนี้ (4 ต.ค. 61) ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” พร้อมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมชุมชนเกาะยอจังหวัดสงขลา นำเทคโนโลยีดิจิทัลกระจายสินค้าสร้างตลาดออนไลน์ โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ TOT ตลอดจนครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ที่มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าในการผลิตกำลังคน สร้างพลังทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” สู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มีต้นทุนทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยวที่มีจุดแข็ง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาชุมชนบ้านเกาะยอ ที่มีภูมิประเทศเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ การปั่นจักรยาน การเยี่ยมชมสถานที่โบราณสถาน และสถานที่สำคัญทางศาสนา ชมบ้าน ร.ศ.113 บ้านเก่าสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะยอ ได้แก่ ผ้าทอเกาะยอ ข้าวยำใบยอ ซาลาเปาไข่ครอบ ยำสาหร่ายผมนาง ซึ่งเป็นพืชที่พบเฉพาะพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลา กะปิเกาะยอ หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ผลไม้อัตลักษณ์เกาะยอ ได้แก่ จำปาดะขนุน และละมุด เป็นต้น จึงเป็นโอกาสดีที่ทาง TOT เข้ามาสนับสนุนให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่เยาวชนในครั้งนี้ ในการนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือว่าเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นพลังสำคัญของสังคมในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต

ด้าน นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ “TOT Young Club” กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของ TOT ในด้านการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ทั่วประเทศให้มีความรู้และทักษะด้านไอซีที สามารถนำไปช่วยสนับสนุนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง รวมถึงเป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชนไทยเป็นต้นกล้าประชารัฐ ที่เจริญเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลในอนาคต เชื่อมโยงกับโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการนำไอซีทีไปใช้ประโยชน์เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในการอบรมทำตลาดออนไลน์ผ่าน TYC Commerce เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล สำหรับโครงการ “TOT Young Club” ประจำปี 2561 มีชุมชนเข้าร่วม จำนวน 11 ชุมชน และคาดว่าภายในสิ้นปี 2561 จะมีชุมชนรวมเป็น 59 ชุมชน

ขณะที่ นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 กล่าวว่า ในปี 2561 พื้นที่ภาคใต้มีชุมชนเข้าร่วมโครงการใหม่เพิ่มอีก 2 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านกะไหล จังหวัดพังงา และชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาที่เยาวชนสามารถนำความรู้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top