ข่าวทั่วไป

นายก อบจ.สงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล ผนึกกำลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 60 แห่ง ร่วม MOU เดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายสู่การจัดการที่ยั่งยืน

ช่วงบ่ายวันนี้ (5 ต.ค. 61) ที่ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพิธีลงนามในบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกัน เรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา” ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยมีนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอัฐชัย พรหมมณี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายจารึก ไชยประภา หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพิธีลงนามในบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกัน เรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา” ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายระยะเร่งด่วนในการนำร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย เนื่องจากมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงสุด จำนวน 2,471,840 ตัน ส่งผลให้เป็นจังหวัดสกปรกด้านการจัดการ ขยะมูลฝอย และมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม ลำดับ 1 ของประเทศ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ขยะมูลฝอย การปนเปื้อนของน้ำชะขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ปัญหากลิ่นเหม็น และพาหะนำโรค ส่งผลกระทบต่อชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง ทำให้มีการร้องเรียนของประชาชน

สำหรับการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพิธีลงนามในบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความประหยัดคุ้มค่า มีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่ดี เป็นการป้องกันโรคติดต่อในเขตท้องถิ่น พร้อมเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง

ด้าน นายจารึก ไชยประภา หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจอำนาจและหน้าที่ สามารถจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้น เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552) และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549) มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง การกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่าง ๆ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะดำเนินการโครงการจัดการขยะมูลฝอย (มูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา และได้ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาออกแบบโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จัดประชุมผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 101 แห่ง เพื่อพิจารณาร่างบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันฯ เสนอให้เข้าสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 88 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย (มูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมและลงนามในบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกัน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 88 แห่ง ซึ่งสภาท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน 60 แห่ง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top