ข่าวการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ พลิกโฉม และยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี “Google For Education” จับมือ Google อบรมครูจังหวัดสงขลา

กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับการศึกษาไทยและเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สร้างเสริมบทบาทของผู้บริหาร และบทบาทของครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ กำหนดอบรมทั้งสิ้น จำนวน 7 รุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 4 จัดระหว่างวันทร่ 6-7 ตุลาคม 2561 โดยจัดขึ้นพร้อมกัน 4 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา)

จังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Google For Education” ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคมอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีนายอภิเชษฐ์ ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ประธานพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ และมีนายอดิศักดิ์ มาหาวรรณ เป็นวิทยากร สังกัด Edutech Thailand Partner ส่วนผู้เข้าอบรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น 200 คน ได้รับความร่วมมือวิทยากรจากบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็ดดูเทค (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครู และนักเรียน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ และกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

นับเป็นความมุ่งหวังของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ทั้งจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชน ได้มาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู สร้างแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนจริงของคุณครูทุกท่านได้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อมาสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การใช้อินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สอนมีการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

สำหรับ “Google For Education” หรือ Google App สำหรับการศึกษา คือ ชุดของฟรีอีเมลล์จาก Google และเครื่องมือต่าง ๆ เป็นแบบระบบเปิดในการทำงานร่วมกัน เปิดกว้างสำหรับคุณครู นักเรียน นักศึกษา ชั้นเรียน และสมาชิกในครอบครัวทั่วโลก ตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้ที่ท่านรู้จักดี เช่น อีเมล (Gmail) เอกสาร (Docs) ปฏิทิน (Calendar) และ Groups เป็นต้น แต่เครื่องมือเหล่านี้จะใช้สำหรับในการเรียนการศึกษา ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และการเรียนการสอน เช่น เขียนอีเมลแจ้งถึงผู้ปกครองของนักเรียนในภาษาท้องถิ่น หรืออนุญาตให้นักเรียนทำงานกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน ผ่านทาง Google Docs และสามารถประชุมงาน และสอนนักเรียนผ่านทาง Google ซึ่งการใช้ Google Apps

ทั้งนี้ สามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาตามโรงเรียนประถมศึกษา ไปจนถึงมหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัด หรืออยู่ต่างประเทศ Google Apps สำหรับการศึกษา ได้มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโฉมองค์กรในด้านนวัตกรรมการศึกษา และการติดต่อสื่อสารในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทำให้ครูติดตามนักเรียนอยู่ใกล้ชิดมากขึ้น ได้เรียนรู้ตามหลักสูตร ช่วยลดค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาด้วยความเป็นระบบคลาวด์

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top