ข่าวมาใหม่

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และสถาบันพัฒนาอุตสหากรรมสิ่งทอ เปิดตัว “เรินผ้าลีมาแล”

เมื่อเวลา 09.09 น. วันนี้ (27 มี.ค. 58) ที่ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดชายแดนใต้ “เรินผ้าลีมาแล” เลขที่ 3 ถนนสุขุม อ.เมือง จ.สงขลา นายอุดมเดช นิ่มนวล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายกฤษณา รวยอาจิณ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นายชาญวิทย์ ดารามิตร ตัวแทนคลัสเตอร์ผ้าบาติก และนางสาวยมนา สินธุรัตน์ ตัวแทนคลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมือง ร่วมกันแถลงข่าว “เล่าเรื่องราวเรินผ้าลีมาแล” แหล่งองค์ความรู้ แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และแหล่งขับเคลื่อนสู่การพัฒนาต้นแบบของที่ระลึกคลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองและผ้าบาติก จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน จากนั้น ผู้ร่วมแถลงข่าวได้ทำพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฯ “เรินผ้าลีมาแล” อย่างเป็นทางการ โดยมีนายอุดมเดช นิ่มนวล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน และมีนายพิทักษ์ บุญคงแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมชมการแสดงแบบเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโครงการ และเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ภายในบริเวณงาน

นายอุดมเดช นิ่มนวล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่น่าสนใจ สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยเฉพาะการทอผ้าพื้นเมือง โดยผ้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ อาทิเช่น ผ้าเกาะยอและผ้าขาวม้า จังหวัดสงขลา ผ้าจวนตานี จังหวัดปัตตานี ผ้าปะลางิง จังหวัดยะลา หรือผ้าที่มีความโดดเด่นใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน เช่น ผ้าบาติก เป็นต้น แต่ปัจจุบันความนิยมเริ่มลดน้อยลงเนื่องจาก มีผ้าชนิดใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ ประกอบกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ ยังขาดความหลากหลายจึงต้องเร่งพัฒนาและอนุรักษ์คุณค่าผ้าในท้องถิ่นไว้ให้เป็นอาชีพสืบไป จากความสำคัญดังกล่าว จังหวัดสงขลา จึงได้จัดสรรงบประมาณพร้อมมอบหมายให้ อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างผ้าทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ในโครงการเทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุ่มประเทศอาเซียน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารกลุ่มจังหวัด

ด้านนายพิทักษ์ บุญคงแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นศึกษาวิจัยเส้นใย เส้นด้ายใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากเส้นด้ายปัจจุบัน สู่การพัฒนาโครงสร้างผ้าทอพื้นเมือง และมุ่งเน้นการพัฒนาผ้าบาติก โดยนำศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นจุดแข็งในการสร้างตราสัญลักษณ์ (Brand) และยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัด สร้างกลุ่มเครือข่าย (Cluster) ผ้าทอพื้นเมือง และผ้าบาติก เพื่อขับเคลื่อนความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน พร้อมจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดำเนินกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ มากมาย อาทิ จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการเริ่มต้นสร้างกลุ่มคลัสเตอร์ พาเยี่ยมชมงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เปิดคอร์สอบรมการเขียนแผนธุรกิจ รวมทั้งจัดประชุมคลัสเตอร์เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางการบริหารจัดการคลัสเตอร์ในอนาคต โดยในแต่ละกิจกรรม มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกันอย่างคึกคัก กว่า 30 กลุ่ม รวมไม่น้อยกว่า 105 คน ผลักดันจนเกิดผลลัพทธ์ตามเป้าหมาย คือ พัฒนาและสร้างตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองและพัฒนาผ้าบาติก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และตราสัญลักษณ์ 5 แบรนด์ 5 จังหวัด พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบซึ่งได้มีการนำมาเปิดตัวในวันนี้ (27 มีนาคม 2558)

ขณะที่นาวสาวกฤษณา รวยอาจิณ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า การพัฒนาและสร้างตราสัญลักษณ์นั้น ประกอบไปด้วย คลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมือง โดยมีตราสัญลักษณคือ รูปกระสวย 5 ชิ้น 5 สี คล้องกันมัดเป็นรูปดาว สำหรับคลัสเตอร์ผ้าบาติก นั้น มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปผ้า 5 ผืน 5 สี พันคล้องกันเป็นมัด โดยตราสัญลักษณ์ของทั้ง 2 คลัสเตอร์ มีการใช้สีซึ่งถือเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด นำมารวมกัน และมีความกลมเกลียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดจากความร่วมมือของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด แบ่งเป็น 2 แบบคือ แบบตัวอักษร คือตัวย่อของแต่ละจังหวัดและแบบรูปภาพที่สื่อถึงอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น ส่วนการพัฒนาต้นแบบของที่ระลึกนั้น แบ่งเป็น ผ้าทอพื้นเมืองและผ้าบาติก

ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาวิจัยเส้นใย เส้นด้ายใหม่สู่การพัฒนาโครงสร้างผ้าทอพื้นเมือง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบ อาทิเช่น กระเป๋าผ้าขาวม้าผสมใยตาลย้อมสีธรรมชาติ ผ้าพันคอทอมือผสมใยบัวผลิตภัณฑ์จากสงขลา กระเป๋าผ้าปาละงิงผสมใยบัวพิมพ์ลายกล้วยหินผลิตภัณฑ์จากจังหวัดยะลา สมุดบันทึกผ้าจวนตานีผสมใยตาลผลิตภัณฑ์จากจังหวัดปัตตานี หรือ ซองมินิไอแพตผ้าทอพื้นเมืองผสมใยตาลผลิตภัณฑ์จากนราธิวาส เป็นต้น ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการออกแบบลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยมีผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบ อาทิเช่น กระเป๋าผ้าบาติกลายหอยสังข์ ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดสงขลา พวงกุญแจผ้าบาติกลายหินงามผลิตภัณฑ์จากจังหวัดสตูล ซองเก็บลูกกุญแจผ้าบาติกลายกล้วยหินผลิตภัณฑ์จากจังหวัดยะลา กระเป๋าใส่แท็บเล็ตผ้าบาติกลายเรือกอและผลิตภัณฑ์จากจังหวัดปัตตานี หมอนอิงผ้าบาติกลายนกเงือกผลิตภัณฑ์จากจังหวัดนราธิวาส เป็นต้น

โดยผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งหมดรวม 10 คอลเล็คชั่น กว่า 30 รายการ พร้อมจัดทำหน่ายและรับออเดอร์ ณ “เรินผ้าลีมาแล” ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ แห่งนี้ และกระจายสู่ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และภูเก็ต จังหวัดละ 1 สาขา สำหรับ “เรินผ้าลีมาแล” หรือ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการผสมผสานคำระหว่างภาษาใต้กับภาษามาลายู โดยคำว่า “เรินผ้า” แปลว่า “เรือนผ้า” ส่วน ลีมาแล เป็นภาษามาลายู แปลว่า “ของดี 5 อย่าง” โดยรวมหมายถึง บ้านหรือเรือนผ้าที่รวมของดีจาก 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ประวัติ ความเป็นมา แหล่งเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่าย และแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าบาติกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อให้เกิดประโยชน์และนำมาซึ่งรายได้แก่ผู้ประกอบการในระยะยาวอย่างยั่งยืน

สำหรับ “เรินผ้าลีมาแล” ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนสุขุม อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่วันนี้ (27 มีนาคม 2558) เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา โทร. 0-7431-1511 หรือ www.leemalae.com

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top