ข่าวการศึกษา

ม.อ. นำสื่อมวลชน 31 สำนัก ลงพื้นที่วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2 เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้าสัมผัสกับบรรยากาศกิจกรรม และได้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัย ในทุกวิทยาเขต โดยในปีนี้จัดโครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 โดยมีสื่อมวลชนจากภาคใต้ ส่วนกลาง ภาคเหนือ รวม 31 สำนัก และประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต เข้าร่วมรวม จำนวน 58 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดโครงการว่า ในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ สื่อมวลชนจะได้ชมผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ และสัมผัสกับบรรยากาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งมีการเรียนการสอน ที่เน้นสนองการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทำให้มีหลายสาขาวิชาที่มีความโดดเด่น และต่างจากวิทยาเขตอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตามการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขตจะไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนสังคมโดยมีการวิจัยเป็นฐาน สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวิจัยนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดนี้ได้วางแผนเอาไว้ในรอบการทำงานระหว่างปี 2561-2565

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า วิทยาเขตภูเก็ตมีที่ตั้งที่เหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นวิทยาเขตนานาชาติที่สมบูรณ์แบบ โดยอาศัยความได้เปรียบของตำแหน่งที่ตั้ง ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และนโยบายของรัฐที่จะขับเคลื่อนภูเก็ต ให้เป็น Smart City ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในเชิงพื้นที่ แม้จะเป็นวิทยาเขตขนาดเล็กแต่ขับเคลื่อน ภายใต้หลักการ “จิ๋วแต่แจ๋ว” เพื่อมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชีย มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสนองตลาดแรงงานระดับสากล และสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่

ทั้งนี้หลังจากพิธีเปิดโครงการฯ สื่อมวลชนได้เข้าชมนิทรรศการ และผลงานเด่นของคณะและหน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ต เช่น ผลการศึกษาผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต โมเดลการเงินเพื่อขออนุมัติสินเชื่อสำหรับ Boutique Hotel และคาเฟ่ในภูเก็ต การวิจัยเพื่อบริหารการจัดการน้ำ การวิจัยเพื่อบริหารการจัดการชายหาด ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีเปรียบเทียบมอแกนกับซาไก การแต่งงานข้ามชาติระหว่างชายเยอรมันกับหญิงไทย : การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมการบริโภคกาแฟในภาคใต้ จากยุคโกปี๊เตี่ยมสู่อาหารเชิงศิลป์ บทบาทของหน่วยงานภาครัฐต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยังยืนในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต การธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของศาสนาพุทธนิกายมหายานในมิติศาลเจ้าจีน กรณีศึกษา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โครงการเส้นทางเดินรถสาธารณะภูเก็ต (รถโพถ้อง) ระบบคำแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ เกมแบบเล่นตามบทบาทสำหรับข้อสอบปรนัย และเกมวิ่งไปคิดไป และการแสดงเครื่องดนตรีกู่เจิง การเขียนพู่กันจีน และการวาดภาพจีน อีกทั้งคณะสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลอง PSU Terminal ห้องปฏิบัติการครัว Kitchen Lab ห้องอาหาร The Campus และศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม PSU Lodge

นอกจากนั้นยังมีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่จริงในชุมชน เพื่อเข้าชมผลงานที่ทำร่วมกับเอกชนและชุมชน เช่น ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ “ไข่มุกอันดามัน” งานวิจัยรายได้เพื่อชุมชน “สาหร่ายพวงองุ่น” การวิจัยเพื่อร่วมผลักดัน 7 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และการเยี่ยมชมย่านเมืองเก่า-ถนนถลาง โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top