ข่าวการศึกษา

ม.อ. เล็งเปิดคณะด้านบริการสุขภาพที่ภูเก็ต รับรูปแบบท่องเที่ยวแนวใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมชน รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวกับสื่อมวลชนซึ่งเข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตภูเก็ต ในโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ว่า จังหวัดภูเก็ตแม้จะเป็นจังหวัดเล็กมีพื้นที่ไม่มาก แต่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกลับมีมูลค่าสูง และจำเป็น ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนักในเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่ม การก่อตั้งวิทยาเขตภูเก็ต และกำลังขับเคลื่อนในเรื่องนี้ โดยปัจจุบันมีการเปิดสอนในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม ภาษาเพื่อการเชื่อมโยงกับโลกภายนอก และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในอนาคต โดยมีการจัดตั้งวิทยาลัยการ คอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ในด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และเตรียมคนสำหรับรองรับอุตสาหกรรม ต่าง ๆ และมีหลักสูตรนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถให้คนทั่วโลกมาเรียนได้

อย่างไรก็ตามวิทยาเขตภูเก็ต ยังมองไปถึงอนาคตที่คิดว่าจะเป็นเรื่องจำเป็นที่ควบคู่กับการท่องเที่ยว และการบริการอีกเรื่องหนึ่ง คือ ในเรื่องสุขภาพ ซึ่งกำลังวางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยที่จะให้มีการเปิดคณะที่ให้บริการด้านสุขภาพ เพราะการท่องเที่ยวในอนาคตจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กีฬา และวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ คือ สอดคล้องกับที่ประเทศไทยมี คือ ต้นทุนทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และจิตบริการ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากเราได้ เพราะทุกอย่างถูกใส่ไว้ในความเป็นคนไทย

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ยังกล่าวอีกว่า ความเป็นสงขลานครินทร์มีต้นทุนในเรื่องความน่าเชื่อถือ การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีการเหนี่ยวรั้งการใช้ทรัพยากรที่ไม่ถูกไม่ควรจากหลายกลุ่มหลายฝ่าย ซึ่งเข้ามาใช้ทรัพยากรโดยขาดความรู้ ทำให้ทรัพยากรถูกทำลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ซึ่งอาจจะได้ผลตอบแทนส่วนหนึ่งในระยะสั้น แต่ทรัพยากรถูกทำลายไม่มีความยั่งยืน ส่งผลกระทบระยะยาว ซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่ได้

“…มหาวิทยาลัยมีนโยบายว่าทุกประเด็นที่เป็นปัญหา เรามีองค์ความรู้ในเกือบทุกมิติ ในทุกคณะ ทุกวิทยาเขต และสามารถประสานงานความร่วมมือกันในทุกด้าน มีการเกื้อกูลกันเป็นหนึ่งเดียวในระบบ PSU System และสงขลานครินทร์จะเป็นเสาหลักให้กับพื้นที่ที่เราดูแลอยู่ และเราคำนึงถึงความมั่นคงยั่งยืนของ ประเทศ…”

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top