ข่าวการศึกษา

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

วันนี้ (7 พ.ค. 62) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลากำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.1 และระดับ ปวส.1 จำนวน 1,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งส่งเสริมจิตอาสาให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยทีมวิทยากรจิตอาสา 904

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการในครั้งนี้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา นับเป็นโอกาสที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกัน จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติ ซึ่งนักเรียนนักศึกษาใหม่ทุกคนที่มาจากต่างสถานศึกษาเพื่อเข้ามาศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานั้น เมื่อเข้ามาอยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน จำเป็นต้องรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของสถานศึกษา ระเบียบวินัย และความรักความศรัทธาในสถาบัน การพัฒนาบุคลิกภาพให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา และความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งสามารถนำหลักธรรมทางศาสนา ให้ทุกศาสนานำไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top