ข่าวทั่วไป

นายก อบจ.สงขลา เปิดมหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ “สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ปี 2562 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันนี้ (14 พ.ค. 62) ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านการสาธารณสุข กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมมหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ “สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสงขลา อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มองค์กรสตรี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนับพันคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ “สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ปี 2562 และทำพิธีเปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุในวันนี้ (14 พ.ค. 62) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อมุ่งหวังให้คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยร่วมมือและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจในด้านสาธารณสุข ตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้มีบทบาทและหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดอบรมภายใต้ชื่อ “อสม. เชี่ยวชาญ” เพื่อให้มีเครือข่ายการดูแลสุขภาพครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการให้กับผู้พิการในจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้จากสถานการณ์ของผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการจัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2558 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ซึ่งความยั่งยืนของการพัฒนาศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ออกกฎหมายตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่องศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งหวังว่าจะมีผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์จากศูนย์บริบาลผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ต่อไปในอนาคต

ด้านนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สังคมผู้สูงอายุ หมายถึงสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตราที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 จากข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ระบุจำนวนประชากรของจังหวัดสงขลา จำนวน 1,432,628 คน พบว่ามีผู้สูงอายุ จำนวน 210,921 คน คิดเป็นร้อยละ 14.72 จากตัวเลขนี้ทำให้จังหวัดสงขลากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส จึงได้เตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยการตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ส่งเสริมด้านสุขภาพกายและจิต เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจในแบบอย่างของการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จ และได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจากพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างศูนย์บริบาล เพื่อให้บริการฟื้นฟูสภาพ โดยจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมด้านสุขภาพ สังคม นันทนาการ และกิจกรรมอื่น ๆ เป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลในช่วงฟื้นฟูสภาพ พร้อมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งให้บริการดูแลผู้สูงอายุกรณีมีความจำเป็นพิเศษ และเพื่อบริการทางวิชาการให้กับผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง การก่อสร้างโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วงเงิน 180 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนอาคารสำนักงานบริหาร ศูนย์ฝึกอบรม หอประชุม ส่วนศูนย์บริบาลผู้สูงอายุและส่วนดูแลผู้สูงอายุตอนกลางคืน ส่วนอาคารสนับสนุนและห้องพัก ระยะที่ 2 วงเงิน 220 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนอาคารพักพิเศษ ส่วนอาคารฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการในระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้บริการ ส่วนในระยะที่ 2 จะได้ดำเนินการในคราวต่อไป

และในวันนี้ (14 พ.ค. 62) ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ภายใต้กิจกรรมมหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ “สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” และกิจกรรมมหกรรมดี ๆ ภาคีสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสงขลา อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มองค์กรสตรีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป จำนวน 2,500 คน ทั้งนี้ภายในบริเวณงานได้มีการออกบูธสาธิตการแกะหนังตะลุง การทำเครื่องจักสาน การทำอาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ การจำหน่ายผลิตภัณธ์สมุนไพร อาหาร ขนมพื้นเมือง เครื่องดื่ม ผ้าบาติก เครื่องแต่งกาย ฯลฯ อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top