ข่าวทั่วไป

วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 จัดอบรมหลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ข้าราชการในพื้นที่ จ.สงขลา

วันนี้ (15 พ.ค. 62) ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ “หลักสูตรประจำ” “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” รุ่นที่ 2 ปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา อาทิ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ฯลฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ วีรกรรมของบรรพชนในอดีต ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกปักรักษาประเทศชาติ ปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวิทยากรจิตอาสา 904 พันเอก อุทิศ อนันตนานนท์ หัวหน้าทีมวิทยากรจิตอาสา 904 พันตำรวจเอก วิวัฒน์ คำชำนาญ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ร่วมบรรยายถ่ายทอดเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อตั้งประเทศสยามจวบจนถึงปัจจุบัน โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากส่วนกลางส่งต่อความรักและความเสียสละของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ และความสามัคคี

โครงการ “จิตอาสา 904” หลักสูตรประจำ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เป็นการฝึกอบรมที่น้อมนำพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะสามารถนำความรู้เรื่องต่าง ๆ ไปต่อยอดอาชีพเป็นวิทยากรอบรมขยายผลในหน่วยงานของตนเอง เป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถเป็นครู และผู้ช่วยครูให้กับจิตอาสารุ่นต่อ ๆ ไปได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชน พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ” โดยปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริ มาอย่างต่อเนื่อง และขยายผลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ประเทศ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top