ข่าวทั่วไป

อบจ.สงขลา เดินหน้าโครงการจัดการขยะมูลฝอย มุ่งบริหารจัดการขยะทั้งระบบอย่างถูกวิธี พร้อมป้องกันผลกระทบทุกมิติ

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจ อำนาจ และหน้าที่ สามารถจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้น เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552) และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549) มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการศึกษาออกแบบโครงการจัดการขยะมูลฝอย งบประมาณ 2,500,000 บาท และจากการศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโครงการเป็นระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ตันต่อวัน มีมูลค่าการลงทุน 2,125 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี ระยะเวลาบริหารจัดการระบบ 20 ปี และเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินการโครงการ เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเกาะแต้ว พิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 814 คน และเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ลงนามในบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกัน (MOU) เรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา” ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา จำนวน 85 อปท.

นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา ได้พิจารณาเห็นชอบ “โครงการมอบให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ขณะที่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย มีมติเห็นชอบโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 รวมทั้งคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพิจารณา ให้ความเห็นชอบโครงการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 และจะนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งหากโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาแล้วเสร็จ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา จะสามารถดำเนินการได้ถูกวิธีตามหลักวิชาการ และสามารถป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top