ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงมหาดไทย ในการจัดหาพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

วันนี้ (21 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงมหาดไทย ในการจัดหาพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ฯลฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) ธนารักษ์พื้นที่สงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ติดทะเล จำนวน 7 จังหวัด 12 แห่ง โดยจังหวัดสงขลาได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง 1 แห่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานเงินในการดำเนินการก่อสร้างอาคารใช้งบประมาณแห่งละ 20 ล้านบาท โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับเงินพระราชทานบริจาคดังกล่าว และได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดบัญชีเงินฝากสำหรับเงินพระราชทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมป้องกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายให้จังหวัดสงขลา จัดหาพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย จำนวน 1 แห่ง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ไร่ และส่วนที่แคบต้องไม่น้อยกว่า 50 เมตร ไม่เป็นพื้นที่ต่ำเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม รถขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงได้ และมีสาธารณูปโภครองรับ เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้นโดย ให้ทางจังหวัดสงขลาจะส่งรายละเอียด ได้แก่ ภาพถ่ายสถานที่จริง พิกัดดาวเทียม แผนผังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เส้นทางคมนาคม และระยะห่างจากเหตุภัยพิบัติ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบต่อไป จังหวัดสงขลาจึงได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้

นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงมหาดไทย ในการจัดหาพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย จำนวน 3 แห่ง คือ พื้นที่อำเภอสทิงพระ และพื้นที่อำเภอระโนด ได้แก่

1.พื้นที่อำเภอสทิงพระ มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ขนาดพื้นที่ 14 ไร่ พื้นที่กว้าง 100 เมตร และยาว 400 เมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครองของสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ห่างจากทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม อีกทั้งเส้นทางคมนาคมห่างจากถนนสายสงขลา-ระโนด ประมาณ 100 เมตร รถขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก และมีสาธารณูปโภครองรับ นอกจากนี้ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา มีความพร้อม และมีความต้องการที่จะให้ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวติดกับวัดดีหลวง ซึ่งผู้ประสบภัยเคยอพยพมาพักพิงชั่วคราว ณ วัดแห่งนี้ ซึ่งหากมีการการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป ซึ่งขณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาอยู่ในระหว่างการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของมหาเถรสมาคม

2.พื้นที่อำเภอระโนด โรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง ตั้งอยู่เลขที่ 2 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 33 ตารางวาพื้นที่กว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร อยู่ห่างทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม เส้นทางคมนาคมห่างจากถนนสายสงขลา-ระโนด ประมาณ 5 กิโลเมตร รถขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก และมีสาธารณูปโภครองรับ พื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ซึ่งขณะนี้กรมธนารักษ์ได้มีการจัดทำหนังสือสอบถามการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิก และไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนแล้ว

ส่วนพื้นที่สุดท้าย คือ พื้นที่อำเภอระโนด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลามีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา พื้นที่กว้าง 84 เมตร ยาว 100 เมตร อยู่ห่างจากทะเลประมาณ 1.3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม เส้นทางคมนาคมห่างจากถนนสายสงขลา-ระโนด ประมาณ 500 เมตร ถนนคอนกรีต กว้าง 8 เมตร รถขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก และมีสาธารณูปโภครองรับ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top