ข่าวการศึกษา

ม.อ. จับมือเอกชน พัฒนาอาจารย์และนักศึกษารับโลกดิจิทัล

วันนี้ (28 พ.ค. 62) ณ อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต กรุงเทพฯ ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด โดยคุณชัยยส ชัยยามานนท์ กรรมการผู้จัดการ เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไทย ที่จะรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 จึงก่อให้เกิดการร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาขาวิชาชีพการบัญชีและการบริหารจัดการ ผ่านการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นสอดแทรกเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการใช้ซอฟแวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม SAP Business One เน้นส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผ่านการเรียนรู้แบบฝังตัวในสถานประกอบการ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ SAP Business One สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษา และสร้างความร่วมมือในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อต่อยอดเป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับการให้บริการวิชาการในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการในฐานะเป็นคณะชั้นนำในภาคใต้ ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ (Hard Skills) ที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยสอนอยู่นั้น อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและองค์กร บัณฑิตพันธุ์ใหม่ของคณะวิทยาการจัดการต้องมีทักษะเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต (Future Skills) อีกด้านที่จำเป็น เช่น E-commerce , AI , Big Data , Data Science และ Blockchain เป็นต้น โดยที่ผ่านมาคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ และบริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศาลาแดง จำกัด ในการจัดกิจกรรมอบรม SAP Business One สำหรับงานด้านการเงินและบัญชีสำหรับคณาจารย์สถาบันการศึกษาภาคใต้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยมีคณาจารย์จาก 14 มหาวิทยาลัยในภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 40 คน หลังจากนี้จะดำเนินโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาสาขาการบัญชีในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

ทั้งนี้ ผศ.ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการบัญชี กล่าวเสริมว่า สาขาวิชาการบัญชีนับเป็นสาขาแรก หรือสาขานำร่องที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยี นั่นคือ บริษัท ศาลาแดง จำกัด และ บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด ในการผลักดันให้มีการนำ ERP Software สำหรับงานด้านการเงินและบัญชี มาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรของสาขาวิชาการบัญชีได้มีการบรรจุรายวิชา SAP ไว้ในรายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งเพื่อสร้างนักบัญชีวิชาชีพรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่อาจจะส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของธุรกิจ สำหรับในส่วนของ ERP Software นอกจากจะเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญของนักบัญชียุคใหม่แล้ว ยังเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่เป็นทักษะที่จำเป็นของนักบริหารจัดการวิชาชีพอื่น ๆ ด้วยนอกเหนือจากนักบัญชี เช่น สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งภายหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีการดำเนินการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ผลักดันให้บรรจุรายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสาขาวิชาทางด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเปิดสอนในคณะวิทยาการจัดการต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top