ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการเกษตร

วันนี้ (1 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการเกษตร โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง และนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามในฐานะพยาน ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ และเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงานเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ แผน โครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของความร่วมมือ อาทิเช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรประณีต เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรแปรรูปเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร อีกทั้งร่วมกันสนับสนุนปัจจัยนำเข้าทั้งบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินงาน รวมไปถึงการสร้างหลักสูตร การทำวิจัย การสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ รูปแบบการตลาดนำการผลิต ตลอดจนการใช้งานวิชาการเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาระบบเกษตร และร่วมกันติดตาม ประเมินผล จัดทำข้อเสนอให้กับทั้งสองฝ่าย ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน่วยงานหลัก ส่วนการดำเนินงานของแต่ละโครงการจะมีการตกลงกันในรายละเอียดต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนด 5 ปี นับแต่วันลงนาม

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงนามครั้งนี้ว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ในด้านการเกษตรเพื่อการแปรรูปและการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวง มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางด้านเกษตรของประเทศ การจัดการความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ไปพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรโดยยึดหลัก “การตลาดนำการผลิต” รวมทั้งเพื่อบริการวิชาการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบเกษตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเศรษฐกิจของประเทศ

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศไทย ซึ่งความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการเกษตร กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวมทั้งได้มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย โดยการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาด้านการเกษตร โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ร่วมกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาสู่การเกษตรอัจฉริยะในอนาคตต่อไป

ขณะที่นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันส่งเสริมศักยภาพในทุกด้าน โดยจะร่วมกันทำงานตามแผนที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันจัดทำในอนาคตให้เป็นรูปธรรมต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top