ข่าวทั่วไป

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ของ จ.สงขลา

ช่วงเช้าวันนี้ (12 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลาจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมาตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ฝากเน้นย้ำในหลายประเด็น อาทิ การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านทางจังหวัดสงขลาได้รับการชื่นชมในเรื่องการป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์พายุปาบึกเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือผู้ได้รับบาดเจ็บ เพราะมีการทำงานเชิงรุกเตรียมการเป็นอย่างดี มีการอพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้เรื่องของการป้องกันภัยแล้ง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคใน 3 อำเภอ 6 หมู่บ้าน ทางจังหวัดได้มีการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ฝากเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งแม้ว่าทางภาครัฐจะพยายามรณรงค์อย่างเข้มข้น แต่ยังเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง จึงได้เน้นย้ำเรื่องของการรณรงค์สร้างวินัยจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกกันน็อค เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุโดยเฉพาะในพื้นที่เกิดเหตุซ้ำ ๆ เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน

นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ยังได้ติดตามการดำเนินงานในประเด็นอื่น ๆ อาทิ การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย แผนการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2562 และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง น้ำท่วม ดินโคลนถล่มซ้ำซาก วาตภัย ไฟป่า หมอกควัน ฯลฯ) การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน การดำเนินงานตามแผนการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top