ข่าวการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดกิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ลูกเสือ เนตรนารี นับหมื่นคนเข้าร่วม

ช่วงเย็นวันนี้ (17 มิ.ย. 62) ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับ และมีลูกเสือ เนตรนารี ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคใต้ และ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน รวม 14 จังหวัด และลูกเสือ เนตรนารี จากประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน และภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และรัฐกาตาร์ เข้าร่วมจำนวนนับหมื่นคน

ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พร้อมน้อมนำพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เป็นการส่งเสริมลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เสริมสร้างทักษะชีวิตและเสริมสร้างจิตอาสา การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้ องค์ราชัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดยมอบหมายลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพอันดีซึ่งกันและกัน เสริมสร้างทักษะชีวิตและเสริมสร้างจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการจัดใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคชายแดน โดยมีเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรม คือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และเชิญลูกเสือต่างประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน พร้อมสร้างสัมพันธภาพอันดีซึ่งกันและกัน รวมทั้งสิ้น 40,860 คน ผ่าน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือและสวนสนาม ภายใต้คำขวัญของงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน จำนวน 13,620 คน จัดในวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณแหลมสนอ่อน หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารีแต่ละคน ที่เข้าร่วมชุมนุมกลับไปชักชวนเพื่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสา อีกไม่น้อยกว่า 10 คน ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง ไม่น้อยกว่า 5 คน ภายในระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม ถึงกรกฎาคม) โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน โดยมีตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ เก็บขยะ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทำความสะอาด ศาสนสถาน โรงเรียน ชุมชน และสถานที่ราชการ ปลุกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อให้กิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือจากกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี เอง และเสริมสร้างจิตอาสาและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้หากปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถขอรับแบดจ์ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

“…การดำเนินโครงการดังกล่าว จะทำให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม พร้อมทั้งเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย…”

ทั้นี้พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมคณะกรรมการจัดงาน ผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เพื่อให้เยาวชนของชาติได้รับการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมอันดี ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกัน กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ได้มีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า หาที่สุดมิได้ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงกอบกู้และรักษาเอกราชของชาติ ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้อยู่เย็นเป็นสุข ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง ให้มีความเจริญ มั่นคงก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ทรงเป็นเอกอัคร-ศาสนูปถัมภก คือ ผู้ทรงทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรือง

สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันสูงสุดของชาติ เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ให้มีความรู้รัก สามัคคี การจัดงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุดของประชาชนชาวไทย

ในส่วนของกิจการลูกเสือนั้น ถือว่าเป็นกิจกรรมด้านการศึกษาที่มีเกียรติ และเป็นที่ยอมรับในสังคมโลกว่าลูกเสือ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีกฎเกณฑ์ ยินดีช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อลูกเสือทุกคนจะยึดถือคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือเป็นแนวปฏิบัติอย่างมีเกียรติ โดยคำปฏิญาณได้แสดงให้เห็นว่าลูกเสือมีหน้าที่อันหลากหลาย ได้แก่ หน้าที่ต่อชาติ ลูกเสือจะไม่ยินยอมให้ผู้ใด หรือกลุ่มใดทำร้ายประเทศชาติด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การกล่าววาจาให้ร้ายต่อประเทศชาติ การกระทำการที่เป็นอันตรายของความมั่นคงของประเทศ ซึ่งลูกเสือจะต้องรู้รักสามัคคี และช่วยสอดส่องดูแลให้แก่ทางราชการต่อภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกรูปแบบ หน้าที่ต่อศาสนา ไม่ว่าลูกเสือจะนับถือศาสนาใด ๆ ขอให้ระลึกและเข้าใจว่าทุกศาสนาต่างก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ สอนให้บุคคลเป็นคนดี ได้แก่ การละเว้นความชั่ว กระทำแต่ความดี และทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ หน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์ มีความมั่นใจว่า ลูกเสือได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะในเวลาที่ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่ชาติบ้านเมืองดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติอีกด้วย

ดังนั้นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นหน้าที่อันสำคัญของลูกเสือทุกคน ต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุดของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ หน้าที่ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น การบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งของลูกเสือ อันเป็นที่ยกย่องจากประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ปกครอง และผู้กำกับลูกเสือ ควรหาโอกาสให้ลูกเสือได้บำเพ็ญประโยชน์ โดยเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวก่อน เช่น ที่บ้าน ควรส่งเสริมให้เด็กทำงาน ในบ้าน ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว อันเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก ที่โรงเรียนหรือชุมชน ควรส่งเสริมให้เด็กได้ทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน โรงเรียน และชุมชนให้มากที่สุด โดยสอนให้ลูกเสือตระหนักว่างานเป็นสิ่งที่มีเกียรติ งานเท่านั้นเป็นเครื่องวัดคุณค่าของคนงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้

นอกจากจะมีลูกเสือ เนตรนารี จากภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยแล้ว ยังมีลูกเสือจากต่างประเทศมาร่วมงานด้วยถึง 2 ประเทศ จำนวน 400 คน จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน ได้เชื่อมความสัมพันธ์ความอันดี ตลอดจนได้มีโอกาสแสดงถึงไมตรีจิตของคนไทย จึงขอให้แสดงออกถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แสดงออกให้ประเทศเพื่อนบ้านเราได้เห็นว่า คนไทยมีอัธยาศัยดี มีความจริงใจ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาความก้าวหน้าเข้มแข็งไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังท้ายที่สุดนี้ ขอให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ในห้วงเวลา 5 วัน โดยใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมได้รับประสบการณ์และทักษะชีวิต มีความสมัครสมานสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top