ข่าวทั่วไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562

วันนี้ (28 มิ.ย. 62) ที่โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562 กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย นักจัดรายการวิทยุ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ สื่อมวลชนท้องถิ่น อป.มช. ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ในการเป็นแกนนำขยายผลสู่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และกระจายโอกาสแก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด

นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562 ตามแผนปฎิบัติการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกภาคส่วน และประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พร้อมสร้างความเข้าใจในข้อสงสัย ตลอดจนข้อห้ามบางประการในการประชาสัมพันธ์ เพื่อจะได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้คนดีมีคุณภาพเป็นผู้แทนของประชาชน และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่สื่อมวลชนต้องรู้”

สำหรับ “การเลือกตั้งท้องถิ่น” หมายถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว จะเป็นพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ในระดับเมืองหรือจังหวัดต่ำลงมา โดยมีชื่อเรียกเขตการปกครองท้องถิ่นแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศตัวอย่าง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงสถานะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นได้อย่างหลากหลายมิติ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top