ข่าวทั่วไป

ป.ป.ช. ภาค 9 ขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ช่วงเช้าวันนี้ (2 ก.ค. 62) ที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9 เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมีนางขวัญใจ กลิ่นขจาย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้แทนสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง บุคลากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ในการกำกับดูแลของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 จำนวน 170 คน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9 กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในการเปลี่ยนฐานความคิดของทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เน้นการปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงผลกระทบ และไม่ยอมรับการทุจริต เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการเมือง และสังคม ให้เอื้อต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปรับความคิดของคนไทย

โดยการปรับปรุงระบบการศึกษาประชาชนให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักสูตรอุดมศึกษา 2.หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตำรวจ 3.หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ 4.หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

สำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เป็นระดับที่เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ที่จะได้รับทราบแนวทางที่ชัดเจนในการทำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในระดับปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษาที่แตกออกไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ขณะที่นางขวัญใจ กลิ่นขจาย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ กล่าวว่า ป.ป.ช. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกลไกทางการศึกษา เป็นกระบวนการกล่อมเกลาสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้รู้จักแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรที่ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ให้สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตด้านอาชีวศึกษา” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียนนักศึกษา และแนวทางจากกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top