ข่าวการศึกษา

ศปบ.จชต. เดินหน้าพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 มุ่งยกระดับมาตรฐานการศึกษา จชต.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (3 ส.ค. 62) ที่โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม จำนวน 350 คน

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1 ถึง 3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปแล้วเมื่อวันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 ซึ่งผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทยฯ ดังกล่าว ปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีผลการสอบอยู่ในกลุ่มปรับปรุงค่อนข้างมาก

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียน จึงได้กำหนดฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1,200 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 260 คน จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2562

สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยากร คณะกรรมการตัดสิน และนิสิต-นักศึกษา พี่เลี้ยงของนักเรียนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้มีบทบาทในด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดังนั้นศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นว่าปัจจัยที่จะส่งผลให้นักเรียน มีทักษะ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง โดยมีระบบการคัดกรองผู้เรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน และการเขียน ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตามแนวคิด Active Learning และมีการประเมินผล การใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top