ข่าวทั่วไป

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดงาน “Open House เปิดบ้าน วช. 5G Change for the future (ภาคใต้)”

วันนี้ (5 ส.ค. 62) ที่โรงแรมบุรีศรีภูฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดงาน “Open House เปิดบ้าน วช. 5G Change for the future (ภาคใต้)” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

ศ.ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ปีนี้ วช. ครบรอบ 60 ปี ในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีบทบาทร่วมงานกับเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศ 3 เสาหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจและสังคม การศึกษา และการวิจัย ตั้งแต่ปี 2502 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้ได้มีการเกิดกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้ปรับบทบาทเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยหลักของประเทศ เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนใน 4 ประเด็นหลักที่สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตของคนไทย โดย วช. จะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่ให้งบสนับสนุน และทุนการวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยในแต่ละปี ในงบประมาณปี 2563 มีงบการวิจัยรวมกว่า 1,200 ล้านบาท

ทั้งนี้มีเป้าหมายในการวิจัยที่สอดคล้องกับ 4 ประเด็นหลักขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ด้านการวิจัยที่สามารถทำรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการวิจัยขับเคลื่อนอนาคตประทศ ด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชน ด้านการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่

พร้อมกันนี้ วช. ได้พัฒนาก้าวสู่ระดับ 5G โดยมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ หรือ NRMS (National Reserch Management System) ให้สามารถบริหารจัดการทุนวิจัยในแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและเกิดการบูรณาการระหว่างนักวิจัย หน่วยงานให้ทุน ผู้พิจารณาทุนวิจัย และทีมบริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดระยะเวลา ข้อมูลมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และสามารถติดตามตรวจสอบได้ รวมทั้งเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งนักวิจัยสามารถติดตามสถานะข้อเสนอโครงการวิจัยได้ทุกขั้นตอน พร้อมมีระบบแจ้งเตือนการส่งงาน สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน ซึ่งแนวทางทำงาน 5G ดังกล่าว วช. จะเป็นส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว คล่องตัว เชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติได้ทันที พร้อมขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Open House เปิดบ้าน วช. 5G Change for the future (ภาคใต้)” วช. พลิกโฉมบทบาทใหม่ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม การจัดนิทรรศการผลงาน 7 กลุ่มเรื่อง 11 ผลงาน อาทิ การจัดการความรู้บนฐานทุนชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเที่ยงยืน น้ำตาลโตนดผง (น้ำตาลโตนดแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ผสมน้ำตาลทราย) ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม การปลูกผักอินทรีย์ใช้น้ำหมักชีวภาพ ทดแทนปุ๋ยเคมี ฯลฯ และการจัดแสดงนิทรรศการรูปแบบวิธีการการดำเนินหน้าที่หน่วยงานหลักในการให้ทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top