ข่าวทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

วันนี้ (7 ส.ค. 62) ที่ห้องทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.) กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สุขเกษม กุลจิตติสำราญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยมีคณะแพทย์ อาจารย์ นักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2562 กล่าวว่า การคัดเลือกแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ผู้อุทิศตนและปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนแพทย์และนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม เป็นแรงจูงใจแพทย์รุ่นใหม่ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ และเป็นขวัญกำลังใจให้แพทย์ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการใน 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1.ส่งหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งศิษย์เก่าใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ร่วมเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม

2.รวบรวมและส่งแบบประเมินคุณลักษณะไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการประเมินแบบรอบด้าน

3.รวบรวมและหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเดินทางไปสัมภาษณ์ในพื้นที่

และ 4. สัมภาษณ์ในพื้นที่และรวบรวมข้อดีของแพทย์ จนได้คะแนนเป็นเอกฉันท์ในการคัดเลือก

สำหรับผลการคัดเลือกแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2562 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ นายแพทย์สุขเกษม กุลจิตติสำราญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม โรงพยาบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีมากในการครองตน ครองคน ครองงาน รวมทั้งมีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นแพทย์ที่รักษาช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินและที่ต้องได้รับการผ่าตัดในพื้นที่เกาะสมุย นอกเหนือจากงานประจำโดยได้รับการฝึกอบรมและติดต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เป็นแพทย์ผู้สานต่อนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และพัฒนาโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยการทำ Colonoscope อำเภอเกาะสมุย ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นแพทย์ผู้ริเริ่มโครงการตรวจหามะเร็งเต้านมในอำเภอเกาะสมุย เป็นแพทย์ผู้ริเริ่มการผ่าตัดส่องกล้อง Laparoscope มาใช้ในโรงพยาบาล พัฒนาและจัดตั้งทีมงานเพื่อรับบริจาคอวัยวะ และผลงานดีเด่นด้านศัลยกรรมตกแต่งเพื่อการรักษา

ด้านนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2562 กล่าวถึงแรงบันดาลใจของการเลือกเป็นแพทย์ว่า เนื่องจากผมเกิดในชนบทห่างไกลความเจริญเป็นอย่างมาก ถึงคราวที่ต้องติดต่อรับบริการจากส่วนราชการต่าง ๆ ยังต้องนั่งเกวียนในการเดินทาง ยิ่งเวลาตัวเองหรือญาติพี่น้องเจ็บป่วย การรักษาก็จะเป็นไปตามมีตามเกิด เข้าถึงการบริการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยความยากลำบาก เพราะห่างไกล ดังนั้นจึงถูกผลักดันจากพ่อแม่ญาติพี่น้องให้เรียนสูง ๆ เพื่อที่จะได้รับราชการหรือเอาวิชาความรู้กลับไปรับใช้ดูแลญาติพี่น้องตามสมควร ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นค่านิยมของคนชนบทสมัยนั้น เหตุผลที่เลือกเรียนแพทย์เพราะพบเห็นความเจ็บป่วยของญาติพี่น้องที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน ดังนั้นจึงคิดว่าการเลือกที่จะเรียนแพทย์เพื่อที่จะได้มีโอกาส ความรู้ความสามารถดูแลรักษาญาติพี่น้องยามเจ็บป่วย สภาพผู้ป่วยในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอย่างไร และมีจำนวนผู้ป่วยมากน้อยเพียงใดในแต่ละปี

ขณะที่จุดเด่นและอุปสรรคต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะสมุยเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก มีจำนวนเตียงบริการ 160 เตียง ซึ่งผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลเกือบทุกวัน นอกจากให้บริการสำหรับคนพื้นที่เกาะสมุยแล้ว ก็ต้องรับผู้ป่วยจากเกาะพะลวย เกาะพะงัน เกาะเต่า และโรงพยาบาลเอกชน ด้วยความเป็นเกาะจึงทำให้มีการส่งตัวผู้ป่วยด้วยความยากลำบากและจำกัดด้วยเวลา แพทย์เฉพาะทางก็ไม่ครบทุกแผนก แต่โรงพยาบาลเกาะสมุยก็ได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมสมอง ศัลยกรรมกระดูกและข้อ วิสัญญีแพทย์จากภายนอกมาช่วยดูแลคนไข้อยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเกาะสมุย จะเน้นการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานก็จะมีการนำปัญหาเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อทบทวนและหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยในทีมสหสาขาวิชาชีพก็จะมีผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการเป็นที่ปรึกษาทำให้มีการตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหาได้ลุล่วงโดยง่าย

อย่างไรก็ตามการทำหน้าที่แพทย์ ที่บางคนบอกว่าทั้งหนักและเหนื่อย อาชีพแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต หรือมีภาวะฉุกเฉินคุกคามชีวิต หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือต้องตรวจผู้ป่วยจำนวนมาก ๆ ย่อมรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ ต้องแบกรับความกดดันจากญาติคนไข้ ถึงความคาดหวังผลของการรักษา ต้องทำงานในภาวะที่จำกัดด้วยเวลาและทรัพยากร แต่แพทย์ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวย่อมมีความตั้งใจดี มุ่งมั่นที่จะรักษาคนไข้อยู่แล้วอย่างเต็มที่ การที่ได้ช่วยดูแลรักษาเพื่อให้คนไข้พ้นภาวะวิกฤติ หรือหายจากภาวะเจ็บป่วยนั้น ๆ ย่อมนำมาซึ่งกำลังใจและความภาคภูมิใจในอาชีพและหน้าที่ดังกล่าว

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top