ข่าวทั่วไป

มท.2 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส มอบโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ขานรับนโยบายรัฐบาล เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน

วันนี้ (7 ส.ค. 62) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมีนายสุรพล ศรีวิโรจน์ รองอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวรายงานสรุปการดำเนินงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศรอยยิ้มแห่งความสุขของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรับมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้ จำนวน 450 ราย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การออกโฉนดที่ดินดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งขณะนี้มีโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการตามโครงการฯ แล้วเสร็จพร้อมที่จะมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินแล้ว จึงถือเป็นวันดีที่ที่พี่น้องประชาชนหลายครอบครัวได้มีโอกาสสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้มั่นคง ด้วยโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการ เพื่อนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต สามารถนำไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเอง ให้มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจ พร้อมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโฉนดที่ดินทุกคน และโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิที่มีความสำคัญมาก มีประโยชน์ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และใช้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งนับวันที่ดินจะหายากขึ้น และมีราคาสูง

ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนได้หวงแหนที่ดินของตน อย่านำไปจำหน่ายจ่ายโอนโดยไม่จำเป็น อีกทั้งขอให้รักษาโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารสิทธิที่สำคัญไว้ให้ดี อย่าให้สูญหาย หรือถูกผู้อื่นหลอกลวงเอาไปใช้ในทางที่ทำให้เสียประโยชน์ หรือหากประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมใด ๆ สามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินได้ทุกแห่ง สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน และที่ดิน สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรมที่ดิน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งจะเร่งรีบดำเนินการให้พี่น้องประชาชนต่อไป

ด้านนายสุรพล  ศรีวิโรจน์ รองอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส (1)-ปัตตานี-ยะลา ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส (2) และ (3) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว มีเป้าหมาย จำนวน 15,000 แปลง โดยใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สายสำรวจจังหวัดนราธิวาส 25 สายสำรวจจังหวัดปัตตานี 3 สายสำรวจ และสายสำรวจจังหวัดยะลา 2 สายสำรวจ เข้าดำเนินการกระจายไปในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย

ขณะนี้สามารถดำเนินการได้ จำนวน 15,336 แปลง สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และโฉนดที่ดินที่จะมอบในวันนี้เป็นโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการในท้องที่ตำบลสุวารี ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ , ตำบลบาเจาะ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ , ตำบลยี่งอ ตำบลตะปอเยาะ ตำบลละหาร ตำบลลุโบะบือซา ตำบลจอเบาะ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ , ตำบลบาโงสะโต ตำบลกาลิซา ตำบลเฉลิม และตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน จำนวน 450 ราย 580 แปลง ซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ก่อนพิธีมอบโฉนดที่ดิน ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ณ ศูนย์ราชการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาให้กับพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top