ข่าวมาใหม่

รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิด “งานเกษตรภาคใต้” ครั้งที่ 27 ที่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “เกษตรประณีต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” ตามศาสตร์พระราชา

วันนี้ (14 ส.ค. 62) ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “งานเกษตรภาคใต้” ครั้งที่ 27 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดงานเกษตรภาคใต้เป็นประจำทุกปี และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมาถึง ครั้งที่ 27 ในวันนี้ ทั้งนี้เนื่องจากไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร พื้นฐานหลักที่สำคัญของประเทศไทยเรายังคงหนีไม่พ้นภาคการเกษตร เพราะการเกษตรเป็นต้นน้ำที่สำคัญของภาคการผลิตอื่น ๆ การที่คณะทรัพยากรธรรมชาติในฐานะสถาบันการศึกษาทางการเกษตรและทรัพยากร ได้จัดงานเกษตรภาคใต้ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งให้การบริการชุมชน เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกร และภาคเอกชน เป็นเวทีแห่งการฝึกฝนประสบการณ์การทำงานแก่นักศึกษา สร้างภาพลักษณ์ความมั่นคงให้แก่พื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และภูมิภาคได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งดี ๆ ที่สามารถสร้างขึ้นท่ามกลางปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้บริการชุมชนในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม มีคุณค่าอย่างยิ่ง และหวังว่าทุกคนที่ได้เข้ามาในงานจะสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งดี ๆ กลับไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้เป็นอย่างดี

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามคณะผู้จัดงาน กล่าวว่า “งานเกษตรภาคใต้” เป็นงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ เป็นเวทีซื้อขายสินค้าและผลผลิตการเกษตร เป็นเวทีให้นักศึกษาพัฒนากระบวนการทำงานด้วยการปฏิบัติงานจริง และเป็นงานประจำปีที่สำคัญของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ จากผลการประเมินงานในช่วงปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมงานประมาณ 5 แสนคน มีเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 4 ร้อยล้านบาท ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรและชุมชน

การจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ 80 หน่วยงาน และผู้ประกอบการร้านค้าประมาณ 700 ราย ร่วมกันจัดงานในหัวข้อ “เกษตรประณีต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” เพื่อนำเสนอการทำการเกษตรตามศาสตร์ขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยอาศัยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ผสมผสานวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีความสมดุล และสามารถสร้างมูลค่าแก่ภาคการผลิตทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย คืนความสุขให้แก่สังคมเกษตร ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการทางด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ การประกวดแข่งขัน การสาธิต การให้บริการวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลผลิตเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรและสินค้าอื่นๆ รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการนำนักเรียนเข้าชมงานโดยนักศึกษาของคณะฯ ซึ่งทุกกิจกรรมมีนักศึกษาเป็นส่วนหลักในการดำเนินการ

การจัดงานเกษตรภาคใต้ ได้ช่วยพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านการตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาสุขอนามัยของอาหาร โดยผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในงานต้องผ่านการอบรมด้านหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยการสนับสนุนและร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รวมทั้งการติดตามประเมินผล การมอบรางวัล และการชี้แนะปรับปรุงเพื่อยกระดับการประกอบการให้ดีขึ้น และการสาธิตเผยแพร่ความรู้จากร้านจำหน่ายต้นไม้และสินค้าเกษตร การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะการดูแลจัดการจราจร การรักษาความปลอดภัย และสาธารณูปโภคพื้นฐานจากตำรวจ ทหาร ชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ คณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคเอกชน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดี

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top