ข่าวทั่วไป

มท.2 ร่วมกับเลขาธิการ ศอ.บต. และคณะ เยือนเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พบปะผู้แทนรัฐบาลยูนนาน แลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่าง ๆ กระชับความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

วันนี้ (18 ก.ย. 62) ณ โรงแรม Wyndham (วินแฮม) เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี รองนายกเทศมนตรีนครยะลา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ร่วมพบปะผู้แทนรัฐบาลยูนนานและหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษาและสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการลงทุนระหว่างมณฑลยูนนาน และพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

นอกจากนี้ทางคณะได้เดินทางไปยังเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เจียนตง ซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติ เพื่อพบปะผู้บริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ และร่วมรับฟังการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เจียนตง ตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

ทั้งนี้เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เจียนตง เป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติที่ได้รับอนุมัติจากมนตรีแห่งรัฐ 1 ใน 19 แห่งของจีน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการบูรณาการความเป็นเมือง และสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยกำหนดสถานะของเมืองใหม่ในอนาคตไว้ 3 ประการ คือ

1.การเป็นศูนย์กลางสำคัญที่เปิดสู่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.การเป็นเขตปฏิรูปนวัตกรรม ชั้นนำ

และ 3.การเป็นพื้นที่สาธิตความเป็นเมืองใหม่ในภาคตะวันตกของจีน

คาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด 5-10 ปี และจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักลงทุนทั้งด้านคมนาคม ประปา พลังงาน และสารสนเทศ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า การเดินทางมายังเมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยภารกิจสำคัญคือการร่วมพบปะผู้แทนรัฐบาลยูนนาน และพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่าง ๆ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ยกระดับความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้โครงการสร้างสัมพันธ์ไทย-จีน ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมี ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลัก ทั้งนี้ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหม่เจียนตง และอีกหลาย ๆ พื้นที่ ที่จะนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคใต้หลายส่วนขณะนี้นักลงทุนต่าง ๆ เข้าไปลงทุนในหลายด้าน เช่น การแปรรูป การท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ทางคณะได้เดินทางไปยังวัดซีหลิงซื่อ เพื่อส่งมอบพระหยกเป็นของที่ระลึกแก่วัดให้พี่น้องชาวจีนได้สักการะบูชา ซึ่งถือได้ว่าจะส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดีในอนาคตและที่สำคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีมาอย่างยาวนานก็จะแน่นแฟ้นขึ้นตามลำดับ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top