ข่าวทั่วไป

จัดหางานจังหวัดสงขลา แจ้งนายจ้าง สถานประกอบการ ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว ปี พ.ศ.2562-2563 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าวปี พ.ศ.2562-2563 โดยดำเนินการในลักษณะนำเข้าตามบันทึกความตกลง หรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทย ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) เป็นกรณีพิเศษ โดยที่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ไม่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

นางเยาวภา พิบูลย์ผล ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมติดังกล่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอให้นายจ้าง สถานประกอบการ เตรียมการ ดังนี้

1.นายจ้าง หรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตทำงาน คำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ บัญชีรายชื่อสัญญาจ้างให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

2.นำแรงงานต่างด้าว ตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าวที่เข้าระบบประกันสังคมให้สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวค่าธรรมเนียม จำนวน 500 บาท แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่ไม่เข้าระบบประกันสังคม (รับใช้ในบ้าน เกษตร และปศุสัตว์ ประมงทะเล) หรือแรงงานต่างด้าวที่เข้าระบบประกันสังคมใหม่ ให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพ โดยมีค่าธรรมเนียมรายละเอียด ดังนี้ 1.ตรวจสุขภาพ จำนวน 500 บาท 2.ประกันสุขภาพปีละ จำนวน 1,600 บาท 3.แรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมใหม่ ต้องทำประกันสุขภาพ 3 เดือน ค่าประกันสุขภาพ จำนวน 500 บาท

3.แรงงานต่างด้าว ยื่นคำร้องขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยอนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี อัตราค่ธรมเนียม ครั้งละ 1,900 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4.แรงงานต่างด้าว นำผลการตรวจสุขภาพหลักฐานการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป และแบบคำขออนุญาตทำงาน (ตท.2) พร้อมเอกสารประกอบคำขอ ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาค่าธรรมเนียม จำนวน 1,900 บาท (ไม่เกิน 2 ปี)

5.กรมการปกครอง ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย อัตราค่าธรรมเนียม จำนวน 80 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยให้ดำเนินการ ณ ที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยเป็นหลัก หรือดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (อาคารสรรพากรหลังเก่า) ชั้น 2 อำเภอเมืองสงขลา โทรศัพท์.0-7431-4845 โทรสาร.0-7431-4950 www.doe.go.th/songkhla E-mail : ska@doe.go.th

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top