ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบโล่รางวัลการประกวด “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด

วันนี้ (30 ก.ย. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่รางวัลการประกวด “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนภาครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งจังหวัดสงขลาได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “สงขลาสะอาด” ประจำปี 2562 โดยได้กำหนดแนวทางการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ หมู่บ้าน ชุมชนสะอาด ระดับตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (อปท. สะอาด) และอำเภอสะอาด โดยในการคัดเลือกแต่ละระดับจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้เพื่อสร้างกลไกเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน และสามารถจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างยั่งยืน

โดยรางวัลชนะเลิศอำเภอสะอาด ประจำปี 2562 ได้แก่ อำเภอบางกล่ำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอสะอาด ได้แก่ อำเภอคลองหอยโข่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอสะอาด ได้แก่ อำเภอนาหม่อม และรางวัลชมเชยอำเภอสะอาด จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ อำเภอสทิงพระ และอำเภอรัตภูมิ สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่หน่วยงานอื่นในพื้นที่อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top