ข่าวทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข Kick Off โครงการลดความแออัดของโรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยสมัครใจรับยาที่รัานขายยาใกล้บ้าน ไม่ต้องรอคิวรับยาโรงพยาบาล

วันนี้ (1 ต.ค. 62) ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ดร. ทันตแพทย์วิรัตน์เอื้อง พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา และผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น ร่วมเปิดโครงการลดความแออัดของโรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยสมัครใจรับยาที่รัานขายยาใกล้บ้าน ไม่ต้องรอคิวรับยาโรงพยาบาล 1 ตุลาคม 2562 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยรับยาของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล โดยให้มารับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 และจากการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 2 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบโครงการลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยรับยาของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล โดยให้มารับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันแทนนั้น

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สภาเภสัชกรรม และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงดำเนินโครงการลดความแออัดของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ผู้มีสิทธิมีความปลอดภัยในการใช้ยา และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยร้านยาแผนปัจจุบันที่จะเข้าร่วมโครงการนั้น ต้องเป็นร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2557 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และเปิดให้บริการอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน และมีเภสัชกรปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดบริการ ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยา คือ ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สมัครใจ และมีความสะดวกในการมารับบริการที่ร้านยาใกล้บ้าน และใกล้ที่ทำงาน โดยระยะแรกนำร่องในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด จิตเวช หรือโรคเรื้อรังที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล ก่อนที่จะขยายไปในกลุ่มโรคอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับการให้บริการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ พร้อมกันทั่วไปประเทศ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา นำร่องในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง ในผู้ป่วย 3 กลุ่มโรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ ไขมันในเลือดสูง ในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และร้านยาเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 13 ร้าน ประกอบด้วย

1.บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์

2.ร้านแฮปปี้ฟามา

3.ร้านหมอยา

4.ร้านซิตี้ฟาร์มาซี 2

5.ร้านวรวรรณเภสัช

6.ร้านพงศ์ฟาร์มาแคร์

7.ร้านเอ็กซ์ต้าพลัส

8.ร้านธนพีฒน์เภสัช

9.ร้านศูนย์ยาทุ่งเสา

10.ร้านบู๊ทส์ เซ็นทรัลเฟสติวัล

11.ร้านทรงพรเภสัช

12.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

และ 13.ร้านยาเภสัช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช.1330

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top