ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา เตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่า และเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562 “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019”

ช่วงบ่ายวันนี้ (1 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่า และเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562 “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร นายรังสี รัตนปราการ เจ้าของโรงสีแดง รุ่นที่ 3 และประธานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม นายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ดร.จเร สุวรรณชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้แทนสถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการที่สงขลาได้รับการประกาศเป็นเมืองเก่าสำคัญของประเทศในปี พ.ศ.2553 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เกิดการตื่นตัวที่จะอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าสงขลาประกอบกับในปี พ.ศ.2551 เมืองปีนัง และมะละกา ในประเทศมาเลเซีย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโก จึงมีการประชุมหารือร่วมกันหลายครั้ง ร่วมกับนักวิชาการด้านอนุรักษ์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเห็นว่าเมืองเก่าสงขลามีศักยภาพสูงพอที่จะยกระดับสู่การเป็นมืองมรดกโลกได้เช่นเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ จึงได้เริ่มโครงการ “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก” เพื่อขับเคลื่อนให้เมืองเก่าสงขลา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก

จังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่า และเส้นทางการค้าทางทะเลของเอเชีย 2562 “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019” ในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง ณทัพพ์ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และพื้นที่เมืองเก่าสงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ที่เป็นเมืองท่าสำคัญในการค้าทางทะเล ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงจังหวัดสงขลา ที่มีการติดต่อค้าขายทางทะเลกับต่างประเทศมานานนับพันปี เป็นการเผยแพร่ศักยภาพของเมืองเก่าสงขลา ในการยกระดับสู่การเป็นเมืองมรดกโลกเช่นเดียวกับเมืองท่าอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ปีนัง มะละกา ฮอยอัน ฯลฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เข้าร่วมประชุม และร่วมสำรวจแหล่งทรงคุณค่าของจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2562 ซึ่งนอกจากจะมีการประชุมนานาชาติแล้ว ยังมีกิจกรรมสำรวจเมืองเก่าสงขลาเขาแดง อำเภอสิงหนคร เมืองเก่าสงขลาแหลมสน สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ และบริเวณเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง การกล่าวสุนทรพจน์ : จากเส้นทางสายไหมสู่หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” โดย ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย “อนาคตของเมืองมรดกโลกในประเทศไทย” โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และ “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก” โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top