ข่าวการศึกษา

ม.อ. จัดกิจกรรม “ติวน้องคล้องใจ สายใย ต้นกล้าสงขลานครินทร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติวน้อง คล้องใจ สายใย ต้นกล้าสงขลานครินทร์ ในวันนี้ื (18 ต.ค. 62) ณ ห้องประชุม 210 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยทุนการศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 15 ปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ได้กำหนดแผนและนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาใน 14 จังหวัดภาคใต้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อสำเร็จการศึกษานักเรียนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยเหลือครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยเหลือท้องถิ่นของตน และให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อ แนะนำคณะ สาขาวิชา ระเบียบการสอบเข้าศึกษาต่อในรอบต่าง ๆ ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษา โดยการนำข้อสอบมาติวน้องนักเรียนทุนรวมทั้งสอนเทคนิคการทำข้อสอบรวมถึงเปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้ปรึกษากับรุ่นพี่ เพื่อรับทราบปัญหาระหว่างการเรียน และการดำเนินชีวิต เกิดความเป็นหนึ่งเดียว

นอกจากนี้ การจัดโครงการ “ติวน้อง คล้องใจ สายใยต้นกล้าสงขลานครินทร์” ยังส่งผลทางอ้อมให้รุ่นพี่นักศึกษาทุนฯ ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกทักษะการสื่อสาร รู้จักแบ่งปัน และสามารถให้คำปรึกษารุ่นน้องได้

ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า ในโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 219 คน แบ่งเป็น นักเรียนทุนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 88 คน นักศึกษาทุนที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 89 คน และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1-8 จำนวน 42 คน โดยมีคุณอนุพาสน์ สุวรรณมงคล กรรมการผู้จัดการกลุ่มอีซูซุหาดใหญ่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานคณะทำงานทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ รวมถึงเป็นผู้อุปถัมภ์ใจดีได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top